Acele kamulaştırma kararını aldım ne yapmalıyım?

Olağanüstü ve aciliyeti olan hallerde idareye acele kamulaştırma yetkisi verilmiştir. Değer tespiti, yasada belirtilen nitelikteki üç kişiden oluşan bilirkişi heyetince oluşur. Değer belirlenmesi dışındaki diğer kamulaştırma işlemleri sonradan tamamlanacaktır. Acele kamulaştırma kararını aldıktan sonra ne yapılması gerektiği aşağıdaki başlıkların incelenmesiyle daha iyi anlaşılacaktır. Aşağıda daha iyi anlaşılacağı üzere acele kamulaştırma bedelinden daha yüksek bedeller almanız mümkündür.

Acele kamulaştırma hangi hallerde yapılır?

Acele kamulaştırma yapılabilecek haller:

1-Yurt savunması ihtiyacı
2-Aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak haller
3-Özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlar

Acele kamulaştırma bedeli derhal ödenir

Acele kamulaştırma bedeli idarece derhal ödenmelidir. Yapılan bu ödeme kesin bedel değildir. Başka bir deyişle acele kamulaştırılan taşınmaza ilişkin bedel nihai bedel değildir.

Acele kamulaştırmada ödenenden fazlası alınır mı?

Size ulaşan karar doğrultusunda ödenen bedelden fazla bir bedel alabilirsiniz. İdare acele kamulaştırma kararının ardından hak sahibini uzlaşmaya davet etmesi gerekir. Uzlaşma olması halinde kamulaştırma işlemi tamamlanır. Uzlaştırma olmazsa idarenin 6 ay içerisinde “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” açması gerekir. Bilirkişi raporuna göre belirlenen tutar gerçek zararınızdan daha az olması mümkündür. Genellikle harita mühendisi, inşaat mühendisi gibi kişilerden oluşan bilirkişi heyetinde mutlaka bir SPK gayrimenkul değerleme uzmanı da yer almalıdır.

karar kesin midir?

Size ulaşan karar kesin karar niteliğinde değildir. Delil tespit edilmesi niteliğinde bir karar olması nedeniyle bu karara itiraz da sonuç doğurmayacaktır. Arsa ve tarla gibi taşınmazınızın komple kamulaştırılmasına karar verilebileceği gibi irtifa hakkı tesis edilmesine de karar verilebilecektir. Acele kamulaştırma kararını aldım ne yapmalıyım? şeklindeki sorunuzun cevabını şöyle açıklayalım.

Acele kamulaştırma kararını aldım ne yapmalıyım?

Gerekçeli karar size ulaştı. Acele kamulaştırma kararının alınmasının ardından idarenin uzlaşmaya çağırması gerekir. Ancak idarenin sizi uzlaşmaya çağırmaması da mümkündür. Uzlaşılmaması halinde 6 aylık sürede idarenin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açması gereklidir. İdarenin bu davayı açmaması halinde Yargıtayca kabul edilen makul süre olan 6 ay sonra hak sahibi tarafından bu dava açılabilecektir.

Hakkınızı korumak ve teferruatlı süreci hukuka uygun yönetmek için, her halde uzman bir avukattan yardım almak çok önemlidir, çünkü hukukta süre kaçırmak, yanlış yolla talepte bulunmak geri döndürülemez hatalardır.

Acele Kamulaştırma Kanun Maddesi

Konu ile ilgili kanun maddesinin anlaşılması önemlidir. Acele kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 27.maddesinde düzenlenmektedir.

Acele kamulaştırma
Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 27.maddesi

KAMULAŞTIRMA KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2942&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Aşağıda yer alan yazılarımızı da inceleyebilirsiniz:

One Comment

  1. erdal şahinbaş dedi ki:

    acele kamulaştırma bedeline itiraz ediliyor mu acaba yoksa beklemek zorunda mıyız

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir