Akıl hastalığı nedeniyle boşanma

arena hukuk boşanma davası

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma ancak diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale geldiğinin ispatı ile sağlanabilir. Medeni Kanun’da ayrı bir madde ile özel düzenlenmiş bir boşanma nedeni olan akıl hastalığı, kanser, aids gibi diğer hastalıkları kapsamamaktadır.

Genel hususlar

Akıl hastalığı evliliğe engel derecedeyse, evlilik gerçekleşmesinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Eğer evliliğe engel bir hastalık varsa evliliğin TMK 145/3.bentte yer aldığı haliyle mutlak butlanı söz konusu olacaktır.

Akıl hastalığı nedeni ile boşanma şartları

– Akıl hastalığı bulunması

– Akıl hastalığına dair sağlık kurul raporu

– Geçmesinin mümkün olmaması

– Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi

olarak sıralanabilir:

Akıl hastalığı bulunması

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma
istanbul küçükçekmece boşanma avukatı

Kanunda yer aldığı haliyle münhasıran akıl hastalığı olmalıdır. Şifası olmayan ya da olan başkaca hastalıklar gerekçe gösterilerek akıl hastalığına dayalı boşanma gerçekleştirilemez.

Ayrıca akıl hastalığının evlenmeden önce olması TMK 145 kapsamında kalacak ve mutlak butlan ile iptal edilebilecektir. Yani evlilikten önce var olan akıl hastalığı için akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılsa da durumun tespiti halinde mahkemece ret olacaktır.

Akıl hastalığına dair sağlık kurul raporu

Tek hekim raporu şeklindeki raporlar akıl hastalığı için yeterli değildir. Mutlaka sağlık kurulu tarafından verilen raporlara itibar edilmektedir. Ayrıca Yargıtay kararlarına göre sağlık kurulu heyetinde mutlaka bir psikiyatri uzmanının bulunması şartı aranmaktadır.

Son olarak rapor resmi sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

Geçmesinin mümkün olmaması

Akıl hastalığının iyileşmesi mümkünse yahut geçiciyse bu nedene dayanarak açılan boşanma davası kabul edilmez.

Sağlık kurulu raporunda hastalığın geçip geçmeyeceğine dair bir ibarenin de mutlaka bulunması gerekir.

Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi

En önemli husus ise diğer eş için ortak yaşamın çekilmez hale gelmesidir.  Akıl hastası eşin eve zarar vermesi, çocuklara zarar vermesi, eşe zarar vermesi halleri ortak yaşamın çekilmez hale geldiğini ispat edecektir.

Yine belirtilmesinde fayda vardır ki sağlık kurulu raporunda ortak yaşamın hastalık nedeniyle çekilmez hale gelmesine ilişkin görüşün raporda da yer alması gerekmektedir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma Yargıtay kararları

Psikolojik sorunlar akıl hastalığı nedeniyle boşanma

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2015/10413 E. 2016/1525 K.

“Davalı-davacı erkek dava dilekçesinde eşinin psikolojik rahatsızlıkları olduğuna maddi vakıa olarak belirtmiş, bunun dışında başka vakıalarada dayanarak boşanmaya karar verilmesini istemiştir. Ayrıca mahkemece yapılan ön inceleme duruşmasında da davanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı olduğu belirlenmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı-davacı erkeğin delillerinin Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi kapsamında değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma kanun maddesi

Medeni Kanun’un bir sonraki sırasında yer alan maddesi ise akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. TMK 165.madde:

“V. Akıl hastalığı

Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için

çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” şeklindedir.

Bu nedene dayanılarak açılan davalarda akıl hastalığı raporu olması yeterli görülmez ve Adli Tıp’tan akıl hastalığının durumuna ilişkin rapor alınacaktır. Akıl hastalığının geçici olması durumunda ise akıl hastalığı nedenine dayanılarak boşanmaya karar verilememektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir