Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder

Toplum tarafından her ne kadar aldatma olarak kullanılsa da kanunda zina olarak geçen boşanma sebebi, özel boşanma sebeplerinden bir tanesidir.  Evlilik birliği içerisinde eşler arasında aldatma fiili söz konusu ise bu takdirde zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açılmalıdır. Aldatan Eş ne kadar tazminat öder ? bu yazımızda bunun cevabını almış olacağız.

Zina (Aldatma) Nedir?

Kanunen zina olarak geçen ancak toplum tarafından bilinen adıyla aldatma evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin eşinden başka 3.bir kişi ile cinsel ilişkide bulunmasıdır. Zinanın gerçekleşebilmesi için mutlaka cinsel birliktelik yaşanmış yahut teşebbüs edilmesi gerekmektedir. Cinsel birliktelik kasten ve bilerek yaşanmalıdır ki eşe kusur atfedilebilsin.

Zina (Aldatma) Boşanma Davası Nedir?

Zina Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş özel ve mutlak bir boşanma sebebidir.

Boşanma sebepleri I. Zina Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina özel ve mutlak bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zina kusura dayalı bir boşanma sebebidir. Eşler zina sebebine dayanarak boşanma davası açabilir.

Zina nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için birtakım koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Zina sebebinin gerçekleşmesi için öncelikle hukuken kurulmuş geçerli bir evliliğin bulunması gerekir.

Zina sayılabilmesi için eşlerden birinin eşi dışında ayrı veya aynı cinsten biriyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunması gerekir. Burada eşlerden birinin cinsel birliktelik yaşaması gerekmektedir. Eş dışında başka bir kişi ile örneğin dışarda görüşmek, öpüşmek bu kapsamda sayılmayacaktır.

Zinanın oluşabilmesi için mutlaka zina edin eşin bilerek ve isteyerek bu cinsel ilişkiyi gerçekleştirmesi gerekir. Eşe örneğin uyuşturucu madde verilerek tecavüze uğraması zina olarak nitelendirilmeyecektir. Burada zorla gerçekleştirilen bir cinsel birliktelik olduğu için kusur şartı gerçekleşmeyecektir. Zina olarak nitelendirilebilmesi için eşin kusurlu olması gerekmektedir.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder
Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Zina (Aldatma) Boşanma Davası Süresi

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açabilmek için kanunda 6 aylık ve 5 yıllık hak düşürücü süreler düzenlenmiştir. Eş, aldatan eşin aldatma fiilini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde zina nedeniyle boşanma davası açmalıdır. Ancak zina eyleminin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde bu dava açılmalıdır aksi takdirde zina eyleminden itibaren 5 yıl sonra zina nedeniyle boşanma davası açılamamaktadır.

Zinayı (Aldatama) Affetme Eylemi

Eğer eş, zina eden eşin zina fiilini affedebilir. Aldatma eylemini öğrendikten sonra açıkça affettiğini beyan edebilir yahut  evliliğini devam ettirebilir, zina eylemini öğrendikten sonra aynı evde yaşamaya devam edebilir bu takdirde bu eylemlerde affetmek niteliğinde olacaktır. Affeden eylemine bağlanan kanuni sonuç ise aldatılan eşin zina nedenine dayalı boşanma davası hakkını kaybetmesidir. Affeden eş bu sebebe dayanarak dava açamamaktadır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Maddi Tazminat

Mahkeme tarafından verilen boşanma kararı neticesinde evliliğin sona ermesi nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir miktar talep edebildiği tazminata maddi tazminat denir.

Maddi tazminat evlilik birliğinin sona ermesi sebebiyle oluşan zararları karşılamak amacıyla düzenlenmiş bir tazminattır. Boşanma sonrasında maddi tazminat talep eden tarafın bu talebi, evlilik birliği içindeki hayat tarzının ve hayat standartlarının boşanma sonrasında da devam edebilmesine yönelik bir taleptir.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder
Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Maddi Tazminatın Miktarı Nasıl Belirlenir?

Maddi tazminatın net bir miktarı bulunmamaktadır. Hâkim her davanın niteliğine göre bir miktar tayin etmektedir. Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere hâkim burada boşanma neticesinde oluşan zararların tamamını karşılayacak bir miktar değil takdir yetkisini kullanarak “uygun” bir miktar tayin edecektir.

Hâkim burada uygun bir tazminat belirlerken aşağıda bazılarını belirttiğimiz hususlara dikkat edecektir;

 • Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, hayat koşulları
 • Tarafların evlilik içerisinde sahip olduğu olanaklar
 • Tarafların çalışıp çalışmama durumları
 • Tarafların gelirleri
 • Tarafların kusur oranları
 • Ortak malların idare edilme usulü
 • Tarafların yaşları
 • Boşanma sonrasında Sosyal Güvenlik Kuruluşunun imkanlarından yararlanıp yararlanamayacağı
 • Maddi tazminatı ödeyecek olanın ödeme gücü
 • Boşanma sebepleri

gibi durumları hakim göz önünde bulundurarak uygun bir miktar tayin edecektir.

Uygulamada hakimlerin hükmettiği miktarlar farklılık arz etmektedir. Çünkü maddi tazminat belirlenirken yukarıda bahsedilen fazlaca hususlar göz önünde bulundurulmaktadır ancak aldatan eş kusurlu sayıldığından tazminat miktarları daha fazla olmaktadır. Çünkü aldatan eş tam kusurlu sayılmaktadır. Bu takdirde hakimler uygulamada aldatan eşin maaşının en az 10 katı kadar bir miktara hükmedebilmektedir. Taraflar dava açarken istedikleri miktarda maddi tazminat talebinde bulunabilirler ancak hakimler bu miktarı kendisi tayin etmektedir. Örneğin taraflar dava açarken 1.000.000. TL tutarında tazminat talebinde bulunsa da hakim 100.000 TL bir tazminata hükmedebilir ancak hakim tarafların istediği tazminat miktarından daha fazlasına hükmedemez.

Tazminat miktarının belirlenmesinde en önemli sebep boşanmaya sebep olan kusur durumu değerlendirilir. Zina olayında ise eş tam kusurlu sayıldığından tazminat miktarları yüksek olabilmektedir.

Zina (Aldatma ) Nedeniyle Manevi Tazminat

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Bu para ödemesine manevi tazminat denilmektedir.

Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesi

Manevi tazminat miktarı hâkim tarafından belirlenecektir. Manevi tazminat miktarı boşanmaya sebep olan olayın ağırlığına göre değişecektir.

Hakim takdir yetkisini kullanarak uygun bir miktar belirleyecektir. Uygun bir miktar belirlerken şu hususları göz önüne bulunduracaktır:

 • Olayın ağırlığı
 • Olayların meydana geliş şekli
 • Tarafların yaşları
 • Evlilik süreleri
 • Ekonomik ve sosyal durumları
 • Ödeme gücü

Gibi hususlar hakim tarafından göz önünde bulundurularak uygun bir miktar belirlenecektir.

Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminatta da miktarı hakim tayin edecektir. Bu miktar tayin edilirken kişilik hakka yapılan saldırı niteliği göz önüne alınır. Hükmedilen manevi tazminat miktarı ruhsal dengeyi düzeltecek ve duyulan acıyı dindirecek düzeyde olmalıdır. Aldatma fiilinde eş tam kusurlu sayıldığından hükmedilen tazminat miktarı da yüksek olacaktır. Çünkü burada eşin başka kadın/erkeklerle ilişki yaşaması için pekâlâ para bulabildiği hakimler tarafından göz önünde bulundurulmaktadır.

“Manevi tazminatın miktarının belirlenmesinde ise kişilik haklarına yapılan saldırının niteliği ve tarafların ekonomik sosyal durumu nazara alınmalıdır.

Tüm dosya kapsamından davalı-k.davacı kocanın eşini başka bir kadınla aldattığı sabit olup evlilik birliği bu nedenle sona ermiştir.Davacı-k.davalı kadına boşanmaya neden olan olaylar sebebiyle kusur izafe edilemez. Kaldı ki somut olayda dosya kapsamından da anlaşıldığı üzere Borçlar Kanunu 44.maddenin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. O halde dosyadaki belgelerden ekonomik durumunun çok iyi olduğu anlaşılan koca aleyhine verilen manevi tazminat miktarı yerinde olup, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.” (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/410 Karar Numarası: 2009/447 Karar Tarihi: 21.10.2009)

“Boşanmaya neden olan olaylarda, başka kadınla yaşayan koca tamamen kusurludur. Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecesine  paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanununun 42 ve  44. maddesi hükmü  dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK.md.174/1)  ve manevi (TMK .md. 174/2) tazminat taktiri gerekir.” (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2005/13506 Karar Numarası: 2005/16332 Karar Tarihi: 24.11.2005)

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir