Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar teslim tutanağı örneği ile anahtar teslimi talep edilebilir. Anahtar teslim tutanağı örneğini doldururken dikkat edilmesi gerekenler, tutanakta yer alan talimatlar ve aşağıdaki “dikkat edilmesi gerekenler” başlığında belirtilmiştir.

Daha fazla bilgi edinmek ve dilekçeyi doğru bir şekilde yazmak için “anahtar teslim” yazımızı okuyabilirsiniz.

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği, aşağıdaki örneğin bir taslak olduğunu hatırlamak önemlidir. Her olayın kendi özgül koşullarına uygun olarak özel bir tutanak hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda yapılan hatalar, haklı olmanıza rağmen tutanağın geçersiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle, hukuki destek almanız tavsiye edilir.

Tutanak Örneği-1
ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI
Mal sahibinin ………..’ın adına ait olan ………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı adresindeki kiralanan konut, kiracı ile kiraya veren arasında gerçekleştirilen anlaşma uyarınca, …/…/… tarihinde boşaltılmıştır. Kiracı, taşınmazın anahtarlarını, mal sahibiyle yapılan telefon görüşmesi sonucunda alınan onay doğrultusunda, Emlak Komisyoncusu ………. Emlak yetkilisi …………….  kişi huzurunda teslim etmiştir. …/…/… tarihinde yapılan bu teslimat işlemiyle ilgili olarak, her iki taraf da bilgilendirilmiş ve onay vermiştir.(…../……../……)
(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)
TESLİM ALAN               TESLİM EDEN
(KİRAYA VEREN) (KİRACI)
İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM
İMZA     İMZA
Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Tutanak Örneği-3
ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI
………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı konumunda bulunan gayrimenkul, kiracı tarafından tahliye edilerek, söz konusu mülkiyetin sahibi olan ……….. adlı şahsa teslim edilmiştir. Kiracı, depozito olarak verdiği … TL ve … TL tutarındaki güvence senedini, şahsen mal sahibinden  …’dan teslim almıştır. Taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır; bu nedenle taraflar, birbirlerine helalleşerek karşılıklı olarak birbirlerini ibra etmişlerdir.(…../……../……)
(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)
TESLİM ALAN               TESLİM EDEN
(KİRAYA VEREN) (KİRACI)
İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM
İMZA     İMZA
Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Tutanak Örneği-3
ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI
Kiraya veren …………..  ile kiracı …………… arasında kurulan kira sözleşmesi çerçevesinde, ………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı adresindeki mülkün boşaltılması ve teslimi, ayrıca verilen depozitonun iadesi konusunda taraflar arasında mutabık kalınmıştır. Bu çerçevede, taşınmaz sorunsuz bir şekilde boşaltılmış, herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, anahtarlar ise şahsen kiraya veren kişiye teslim edilmiştir. Depozito tam miktarıyla kiracıya iade edilmiş olup, taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır. Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmişlerdir.(…../……../……)
(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)
TESLİM ALAN               TESLİM EDEN
(KİRAYA VEREN) (KİRACI)
İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM
İMZA     İMZA
Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Tutanak Örneği-4
ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI
………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı adreste yer alan ……………… kiraya veren adına tapusu kayıtlı olan işyeri …/…/…. tarihinde kiracı …………… tarafından kiralanmıştır. Tarafların ortak iradesi üzerine …/…/… tarihinde kiralanan taşınmazın tahliye edileceği hususunda anlaşılmıştır. Taraflar tahliye tarihi …/…/… taşınmazı birlikte gezip incelemiş ve taşınmazın içerisinde herhangi bir noksanlık yer almadığını görmüşlerdir. Kiracı …………, kiralanan taşınmazın anahtarını kiraya verene teslim etmiştir. Bunun üzerine kiracı tarafından …/…/… tarihi olan kira sözleşmesi başlangıç tarihinde verilmiş olan ….. TL tutarında depozito kiraya veren ………… tarafından teslim edilmiştir. 
(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)
TESLİM ALAN               TESLİM EDEN
(KİRAYA VEREN) (KİRACI)
İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM
İMZA     İMZA
Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anahtar teslim tutanağı örneği doldurulurken, her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilmeli ve bu koşullara uygun olarak doldurulmalıdır.

Kiralanan taşınmazda herhangi bir noksanlık bulunmuyorsa, anahtar teslim tutanağı örneği eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Dilekçede kanunen bulunması gereken zorunlu unsurların tamamı doldurulmalıdır. Anahtar teslim tutanağında, kiralanan taşınmazın sorunsuz bir şekilde teslim edildiği ve herhangi bir borcun kalmadığı açıkça belirtilmelidir.

Her iddianın dayandığı ispat araçları, hukuki deliller kısmında kesinlikle belirtilmelidir. Anahtar teslim tutanağı örneği düzenlenmezse, kiralanan taşınmazın iade edildiğine ilişkin ispat kiracıya ait olacaktır.

Tarafların birbirlerini ibra ettikleri, anahtar teslim tutanağı örneğinde belirtilmelidir. Tahliye zamanı, anahtar teslim tutanağı örneğinde kesin ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Anahtar Teslim Tutanağı Düzenlenmezse Ne Olur?

Anahtar teslim tutanağı düzenlenmediği durumlarda kiraya veren ve kiracı arasında meydana gelen bir uyuşmazlık durumunda, kiralananın iade edildiğini ispat yükü kiracıya aittir. Kiracı, kiraya verenden ya da onun vekilinden veya yetkili temsilcisinden yazılı bir şekilde anahtar teslim tutanağı almadığı takdirde, kira ilişkisinin devam ettiği kabul edilir.

Kira ilişkisinin anahtar teslim tutanağı ile sona ermediği durumlarda, kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam eder. Bu durumda kiracı, kullanmadığı daire veya işyeri için kira borcuna dayalı olarak icra takibi veya dava ile karşı karşıya kalabilir.

Anahtar teslim tutanağı olmadan kiralananın iadesi durumunda, kiraya veren açısından hukuki risk büyüktür. Çünkü kiraya veren, kiralananın kiracı tarafından kendisine teslim edildiğini ispat edemediği takdirde, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık veya güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşılaşabilir.

Kiracının kiralanan daire veya işyerini iade etmek istemesine rağmen kiraya verenin anahtar teslim tutanağı imzalamaktan kaçınması durumunda, anahtarların bırakılacağı bir yerin tespiti için mahkemeden talepte bulunulmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/583 Esas ve 2014/269 Karar sayılı 12/03/2014 tarihli kararında belirtildiği üzere; “…Taraflar arasındaki uyuşmazlık kiralananın tahliye edilip edilmediği, edilmiş ise hangi tarihte anahtarların teslim edildiği konusundadır. Kiralanana ait anahtarın teslim edildiğinin kiracı tarafından kanıtlanması gerekir. Davalı 02.10.2010 tarihinde tahliye ettiğini ve anahtarı da 09.10.2010 tarihinde davacıya teslim ettiğini savunmuş ise de bu iddiasını yazılı belge ile kanıtlayamamıştır.” hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç

Görüldüğü gibi, anahtar teslim tutanağı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bu noktalardaki eksiklikler, zaman kaybı ve gereksiz masraflara neden olabilir. Hem tutanak hazırlama sürecinde hem de olası dava sürecinde doğru adımları atabilmek için, uzman bir avukattan destek almak önemlidir.

Diğer Yazılarımız:

Kiracımı nasıl çıkartırım? 2023

İlamsız İcra Takibine İtiraz

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu Dilekçe Örnekleri

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir