Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç

Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç

Türk Hukukunda 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre taraflar iki şekilde boşanma davası açabilir:

 1. Çekişmeli Boşanma Davası
 2. Anlaşmalı Boşanma Davası

Taraflar boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmaya varamadığı takdirde kanunda özel olarak düzenlenen genel yahut özel boşanma sebeplerine dayanarak çekişmeli boşanma davası açacaktır. Taraflar genellikle malların paylaşımı, velayet, nafaka, maddi veya manevi tazminat gibi konularda anlaşamadıkları için çekişmeli boşanma davası açma yoluna gitmektedir. Çekişmeli boşanma davasında taraflar bu taleplerini ileri sürmekte ve mahkemenin takdirine bırakmaktadır.

Taraflar boşanmanın tüm sonuçları hakkında özgür iradeleriyle bir anlaşmaya vardığı takdirde ise anlaşmalı boşanma davası yolunu seçmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar her konu hakkında uzlaşmaya vardıkları için yalnızca bu hususları mahkemeye sunmakta ve hâkimin onayını almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için 4721 sayılı Medeni Kanun’da birtakım şartlar öngörülmüştür. Taraflar aşağıda belirteceğimiz şartları sağladığı takdirde boşanma davası açabilecektir.

Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için:

 1. Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.
 2. Taraflar boşanmanın mali-hukuki sonuçları hakkında özgür iradeleri ile uzlaşmaya varmış olması gerekir.
 3. Eşler boşanma davasını birlikte açmalı yahut birinin açtığı boşanma davasını diğer taraf kabul etmelidir.
 4. Mahkeme tarafların anlaştığı hususları içeren anlaşma protokolünü onaylamalıdır.
 5. Hâkim tarafları mahkeme huzurunda dinlemeli ve tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle taraflar boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmaya varmış olmalıdır. Taraflar anlaştıkları konuları bir anlaşma protokolü ile yazılı hale getirmelidir. Anlaşma protokolü ve anlaşmalı boşanmaya ilişkin dava dilekçesiyle birlikte eşlerin ikisi birlikte yahut eşlerden biri Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilir. Boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir ancak bazı bölgelerde Aile Mahkemesi bulunmadığından Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davaya bakacaktır.

Yetkili Aile Mahkemesi ise, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Taraflar seçimlik haklarını kullanarak eşlerden birinin yerleşim yerinde dava açabileceği gibi davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerde de dava açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç
Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç

Anlaşma Protokolü Nedir? Nasıl Olmalıdır? Hangi Konular Yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin düzenlemek zorunda olduğu yazılı bir sözleşmedir. Anlaşma protokolü tarafların yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi-manevi tazminat gibi boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocukların velayeti, kişisel ilişkileri gibi durumların düzenlendiği bir sözleşmedir.

Sözleşmede bazı konuların düzenlenmesi zorunludur. Türk Medeni Kanunu Md. 166/3.fıkrasına göre:

“boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.”

Kanun maddesine göre anlaşmalı protokolde boşanmanın sonuçları ve çocukların durumu mutlaka yer almalıdır.

Boşanmanın mali sonuçları ve anlaşma protokolünde yer alması zorunlu olan konular:

 • Yoksulluk nafakası
 • İştirak nafakası
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat

Anlaşma protokolünde kanunun aradığı diğer husus müşterek çocukların velayetinin ve kişisel ilişkinin düzenlenmesidir. Taraflar çocukların velayeti, kişisel ilişki kurulması ve iştirak nafakası konularında da anlaşmaya varmış olmalıdır.

Eğer evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal var ise bunların hangi tarafa ait olacağı hususu da yer alabilir. Yine evlilik birliği içerisinde ev, altın, dolar, araba taşınır-taşınmaz mallar var ise bunların kime ait olacağı da anlaşmalı protokolde düzenlenebilir.

Taraflar dilerse diğer konularda da anlaşmaya varabilir. Örneğin kadının boşanması halinde halen kocasının soyadını kullanmaya devam etmesi, araba varsa bunun satılması, devredilmesi, çocukların eğitiminin kimin tarafından karşılanacağı gibi kanuna aykırı olmayan konularda taraflar düzenleme yapabilir.

Boşanma kararı henüz kesinleşmeden taraflar anlaşma protokolünde değişiklikler yapabilmektedir.

Anlaşma protokolü mahkemeye sunulur ve hâkim anlaşmalı protokolünü uygun bulursa boşanmaya karar verir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç ve Aşamaları

 1. Evlilik birliği 1 yıldan fazla sürdüğü takdirde taraflar anlaşmalı boşanabilirler.

 2. Taraflar ihtilaflı konularda anlaşarak anlaşmalı boşanmaya karar verir. Taraflar çocukların velayeti, malların paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmaya varmalıdır.

 3. Taraflar anlaşmalı boşanma davası için bir avukata danışır. Taraflar temsil edileceği avukat namına vekalet çıkarır.

 4. Vekil, tarafların isteklerine göre bir boşanma protokolü düzenler. Boşanma protokolünde velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konular düzenlenir.

 5. Vekil aracılığı ile düzenlenen protokol imzalanır.

 6. Vekil, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlar ve boşanma protokolünü ekte sunarak UYAP üzerinden yahut adliyenin ön bürosundan dava açar.

 7. Vekil, davanın görüldüğü mahkemeden en yakın tarihe duruşma günü talep eder.

 8. Mahkeme tarafından duruşma günü tayin edilir ve taraflar duruşma günü davanın görüldüğü mahkeme huzurunda bulunur.

 9. Taraflar hâkim önünde boşanma iradelerini açıklar ve protokoldeki imzalarını ikrar ederlerse mahkemece anlaşmalı boşanmaya karar verilir.

 10. Mahkeme en kısa zamanda anlaşmalı boşanmaya ilişkin gerekçeli kararını yazar ve taraf vekiline tebliğ eder.

 11. Vekil tarafların kanun yollarından feragat ettiğine dair mahkemeye beyan sunar.

 12. Mahkeme, gerekçeli kararın kesinleşme işlemini yapar.

 13. Mahkeme nüfus müdürlüğüne boşanma kararını gönderir ve dava kapanır.

 14. Taraflar nüfus müdürlüklerine gönderilen karar sonrasında kimliklerini değiştirebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç
Anlaşmalı Boşanma Davasında Süreç

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına kıyasla çok daha sürmektedir. Bir avukat aracılığı ile boşanma davasının yürütülmesi elbette tarafların davayı takip etmesinden daha sağlıklı ve hızlı sonuçlar alınmaktadır. Avukat, derhal anlaşma protokolü ile dava dilekçesini hazırlar ve davayı açar. Mahkeme en yakın tarihe bir duruşma günü tayin eder ve taraflar bu duruşma gününde mahkeme huzurunda bulunur. Anlaşmalı boşanma davaları en kısa 1 hafta sürebileceği gibi en fazla 1 ay sürebilir. Davanın açıldığı yerdeki adliyenin iş yoğunluğuna göre de bu süreler değişebilmektedir. Mahkemenin iş yoğunluğu fazla ise 2-3 ay sonrasına da duruşma günü verebilir bu nedenle taraflar bu süreci avukat ile hızlandırabilmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda Toprak boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir