Anlaşmalı Boşanmada Kredi Borcunun Ödenmesi

Anlaşmalı boşanmada kredi borcunun ödenmesi ödeme anlaşmasıyla yapılabilir. Boşanma esnasında ödenmeye devam eden kredinin taraflardan biri tarafından ödenmesi kararlaştırılabilir.

Kredi borcunu üstlenme düzenlemesi bağlayıcıdır

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan kredi borcunun eşlerden biri tarafından ödeneceğine dair yapılan düzenleme, mahkeme kararına da geçecektir. Böylelikle düzenleme bağlayıcı bir hale gelecektir.

Kalan kredi borcu bakımından borcun iç üstlenilmesi olarak hukuki varlığa kavuşacak bu düzenleme ile borcu ödemeyi kabul eden eşin borca ilişkin sorumluluğu olacaktır. Borçlu olarak diğer eş görünse dahi rücu hakkı olacaktır.

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı da yine bu yöndedir.

Anlaşmalı boşanmada kredi borcunun ödenmesi
Anlaşmalı boşanmada kredi borcunun ödenmesi

Anlaşmalı boşanma kredi borcu Yargıtay kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/1890 E.  ,  2014/3858 K.

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Tarafların “boşanma ve mali sonuçlarında anlaşmalarına” dayanılarak, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiş, aralarında düzenledikleri 01.02.2005 tarihli protokol tasdik edilmiş, karar 01.02.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanma anlaşmasıyla davacı “davalı adına Akbank Gayrette şubesinden alınan kredinin kalan taksitlerini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir”. Boşanma anlaşmasında yer alan bu hüküm, kalan borç miktarı bakımından borcun iç üstlenilmesi (e.BK.m.173,6098 s.TBK.md.195) niteliğindedir. Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek borçluyu borcundan kurtarma yükümlüğü altına girmiş olur. Kredi borcunun taksitler halinde geri ödemesi 10.10.2010 tarihinde sona erecekken, asıl borçlu olan davacı, 10.06.2007 tarihinde toplu ödeme yapmak suretiyle borcu alacaklıya ifa etmiştir. Davacı, boşanma protokolünde yer alan “borç üstlenme” anlaşmasına dayanarak, ödediği miktarın, ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte, borcu üstlenen davalıdan tahsili için 11.02.2010 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Takipten önce davalı temerrüde düşürülmediğine göre, ödeme tarihinden takip tarihine kadar geçen dönemde faiz talep edemez. Borcu üstlenen davalı ancak asıl borçlunun vaktinden önce yaptığı ödeme tutarından sorumludur. Vaktinden önce toptan ödeme yapmakla, normal ödeme süresine kadar işleyecek faizden kurtulmuştur. Kendi rızasıyla yaptığı ödeme sebebiyle, kurtulduğu faiz yükünden üstleneni sorumlu tutamaz. O halde, ödeme gününden takip tarihine kadar geçen dönem için, ödenmemiş olsa idi tahakkuk edecek olan faiz alacağı yönünden itirazın iptali isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, 262,56 Dolar tutarındaki faiz alacağı yönünden de takibin devamına karar verilmesi doğru bulunmamıştır. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.25.02.2014”

Detaylı bilgi için arayınız.

0212 706 90 30

Aşağıda yer alan yazılarımızı okumanızı öneririz.

İstanbul Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir