Anlaşmalı Boşanmak İçin Kaç Yıl Evli Kalmak Gerekir

Anlaşmalı Boşanmak İçin Kaç Yıl Evli Kalmak Gerekir

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu Madde 166/3.fıkrasında düzenlenmiş bir davadır. Her boşanma davası çekişmeli olarak görülmemektedir taraflar isterlerse anlaşarak da boşanabilirler.

Türk Medeni Kanunu Madde 166/3.Fıkra: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı boşanma davası açmak belirli koşullara tabidir. Bu koşullar gerçekleştiği takdirde taraflar anlaşarak mahkemeye başvurur ve boşanma davası anlaşmalı olarak yürütülür.

Anlaşmalı boşanmanın koşulları

Anlaşmalı boşanmak için kaç yıl evli kalmak gerekir sorusuna cevap olarak aşağıdaki koşulları sağlamak gerekiyor.

Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

Anlaşmalı boşanabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmesi şarttır. 1 yıllık süre evlilik tarihinden itibaren başlar. Dava açılış tarihine kadar tarafların 1 yıl evli olmaları şarttır.

Dava açıldığında 1 yıl süre dolmamış ise boşanma davası anlaşmalı değil çekişmeli olarak görülecektir.

1 yıl şartı kanunda öngörüldüğünden 1 yıldan az süren evliliklerde açılan boşanma davaları çekişmeli olarak görülmektedir. Taraflar anlaşsa dahi boşanma davası anlaşmalı boşanma olarak görülmeyecektir.

Evlilik birliği 1 yıldan az sürmüşse hangi dava açılır?

1 yıldan az süren evliliklerde boşanma davası açılmak isteniyorsa çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir. Evlilik birliği 1 yıldan az sürmüşse (örneğin 2 ay veya 11 ay kadar) anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır.

Taraflar anlaşmış olmalıdır.

Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için boşanmak istediklerine ilişkin birbirlerine uygun, karşılıklı irade beyanlarının olması gerekir. Taraflar boşanmak istediklerinde hem fikir olmalıdır.

Taraflar dava açmadan önce anlaştıkları hususlara ilişkin bir protokol hazırlayabilir. Bu protokol tarafların karşılıklı olarak anlaştığı konuları, talepleri ve feragat edilen hususları içerir. Bu protokol anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye sunulur.

Tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için her iki taraf da duruşmaya gelmeli ve hâkim tarafından bizzat dinlenmelidir.

Taraflar avukat tarafından temsil edilse dahi tarafların duruşmada bizzat dinlenmesi gerekir. Taraflardan birinin gelmesi de boşanma hükmünün kurulması için yeterli değildir.

Tarafların serbest iradeleri ile anlaşmış olduğuna hâkim kanaat getirmelidir.

Hakim tarafların irade beyanlarının tehdit altında verildiğine kanaat getirirse bu durumda dava anlaşmalı değil çekişmeli olarak devam edecektir.

Hakim boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek protokolü uygun bulmalıdır.

Taraflar kendi aralarında yaptıkları protokolde velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, kişisel ilişki kurma konularından bahsedilir. Tarafların bu protokol ile anlaşmaları mümkün ise de anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanması için taraflarca hazırlanan protokol hâkim tarafından uygun bulunmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Kaç Yıl Evli Kalmak Gerekir
Anlaşmalı Boşanmak İçin Kaç Yıl Evli Kalmak Gerekir

1 Yıl Evli Kalmaya İlişkin Yargıtay Kararları

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 27.04.2014 tarihinde evlendikleri, davanın açıldığı 28.01.2015 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın koşulları gerçekleşmemiştir.

Davanın Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca çekişmeli boşanma davası olarak sürdürülmesi usulüne uygun olarak gösterilen deliller toplanarak sonucu uyarınca karar verilesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2015/24826 K. 2016/3062 T. 22.2.2016

“Türk Medenî Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 11/01/2012 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin bir ve ikinci fıkrasındaki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden davanın kabulüyle boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2013/24061 K. 2014/275 T. 13.1.2014

“Anlaşmalı boşanmaya ilişkin Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 29.09.2009 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 15.9.2010 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanununun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de, bu yön temyiz edilmediğinden bozma konusu yapılmamış, yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir. Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2011/6693 K. 2012/4459 T. 1.3.2012

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir