|

Boğaziçi kanunu’na muhalefet suçu ve cezası

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na muhalefet suçunun cezası aynı kanunun 18. maddesinde düzenlenmiştir ve bu cezanın ön ödemeli suçlar kapsamında yer almasıyla cezadan kurtulmak mümkündür. Ayrıca imar kirliliğine neden olma ile suçlanılması halinde yapılan imalatların iyi analiz edilmesi gerekir.

Boğaziçi Kanunu’na muhalefet suçunun cezası nedir?

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 18. maddesi cezaları düzenlemektedir. Buna göre;

“Ceza hükümleri:
Madde 18 – Boğaziçi Alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde söz konusu kimselere verilecek cezalar 1/3’ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılır. Fenni mesullere ayrıca bir yıla kadar meslekten men cezası verilir.

İmar mevzuatına ve bu Kanuna aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler, bu Kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Boğaziçi Alanında tarihi ve doğal güzelliklerin yoğunlaştığı kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde doğal yapıyı tahrip eden veya niteliğini bozanların fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan bir yıla kadar hapis ve 200.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu filleri işleyenler, doğal yapıyı en geç bir yıl içinde aslına uygun hale getirmekten sorumludurlar. Aksi halde doğal yapı Boğaziçi İmar Müdürlüğünce, masrafları iki katı ile failden ve mal sahibinden müteselsilen tahsil edilerek aslına uygun hale getirilir.”

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 18.madde

Anlaşılacağı üzere suçu işleyen kişilere, müsaade edenlere ya da Boğaziçi Alanında tahribe neden olanlara ayrı ayrı cezalar öngörülmektedir.

Boğaziçi Kanunu imar suçundan kurtulmak mümkün müdür?

Boğaziçi Kanunu’nun 18.maddesinin ilk fıkrasında yer alan suç temel anlamda ön ödemeli suçlar kapsamında yer alır. Buna göre ödemenin gerçekleşmesi suçtan kurtulmaya sebep olabilmektedir. Önödemeli suçlar Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 75. maddesinde tanımlanmaktadır. TCK 75/1 incelendiğinde ön ödemenin kapsamı daha iyi anlaşılacaktır.

Önödeme
Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili;

a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,

b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,

c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını,

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. (Ek cümleler:17/10/2019-7188/16 md.) Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde önödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam edilir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/12 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı oranında artırılır.

TCK m. 75/1

Anlaşılacağı üzere 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda öngörülen cezalar ilgili kanunun 18.maddesinde düzenlenmiştir. 18.maddenin ilk fıkrasında ceza “bir aydan altı aya kadar hapis” şeklinde düzenlenmektedir. Buna göre TCK 75/1 kapsamında önödeme şartına dahil olmaktadır. Başka bir deyişle önödemenin gerçekleşmesiyle Boğaziçi Kanunu imar cezasından (18/1 kapsamındaki cezadan) kurtulabilirsiniz.

İmar kirliliğine neden olma suçu

Boğaziçi Kanunu’na muhalefet suçu ile birlikte “imar kirliligine neden olma suçu” işlenmesi söz konusudur. Buna göre TCK’ nın 184/1 maddeleri geregince cezalandırılma da iddianamede yer alacaktır. Boğaziçi alanında birçok yapının çok eski yıllarda imara aykırı imalatları olabilmektedir. Dolayısıyla bu şekilde bir suçlama varsa çatı, dış cephe, bodrum, otopark gibi alanların imalatlarının hangi yıllarda yapıldığının kayıtlardan araştırılması gerekir. İmalat tarihi itibariyle suç kapsamında olmama durumu değerlendirilmelidir. Yine suçlanan kişiden önceki sahibi tarafından imalatın gerçekleşmesi söz konusu olabilmekte böylelikle beraat kararı verilebilmektedir.

Toparlamak gerekirse Boğaziçi Kanunu’nun hangi maddesi ile suçlandığınızın ve imar kirliliğine neden olma suçu kapsamında bir cezanızın olup olmadığı iyi analiz edilmelidir.

Boğaziçi Kanunu’na muhalefet ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlarla suçlanmanız halinde daha önce benzer davalarda tecrübesi olan avukatlarla çalışmanızı tavsiye ederiz.

0532 263 86 59 – Av. Cem AKYAZI

Boğaziçi Kanunu’nun 18.maddesi

TCK 75. madde

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

TÜRK CEZA KANUNU

ACELE KAMULAŞTIRMA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir