Boşanma davası nerede açılır

Boşanma davası nerede açılır ? Türk Hukuk sisteminde boşanma, ancak mahkeme kararı ile gerçekleşebilmektedir. Eşlerin boşanabilmeleri için bu yönde bir boşanma davası açılması ve dava sonunda da hâkim tarafından tarafların boşanmalarına karar verilmesi halinde eşler boşanmış olurlar. Boşanma kararı alan eşlerin, dava açmak için ön hazırlıklarını, yani boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve boşanmanın anlaşmalı şekilde gerçekleştirilmek istenmesi durumunda ayrıca anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasının akabinde bu belgelerin nereye verileceği, yani boşanma davasının nerede açılacağı sorusu gündeme gelir.

Bir davanın hangi mahkemede ve coğrafi olarak nerede açılması gerektiği, görev ve yetki kurallarıyla düzenlenmiştir. Görev, açılacak bir davanın hangi mahkemede açılması gerektiğiyle ilgili kuralları ifade ederken yetki ise açılacak davanın yer olarak hangi yer mahkemesinde açılacağıyla ilgili kuralları ifade eder.

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere Aile Mahkemeleri kurulmuştur. Alınan kanunun 4. Maddesi uyarınca aile mahkemelerinin görevli olduğu dava konuları şu şekilde belirlenmiştir:

Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:

  1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,
  2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
  3. Kanunlarla verilen diğer görevler.

Boşanma davaları, aile hukukundan doğan dava ve işlerdendir. Bu haliyle boşanma davalarını görmekle görevli mahkeme Aile Mahkemesi olarak tayin edildiğinden, boşanma davalarının aile mahkemelerinde açılması gerekir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise 4787 sayılı kanunun 2. Maddesi uyarınca boşanma davalarının Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir.

4787 sayılı kanunun 2. Maddesi uyarınca Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir.

Açılacak boşanma davasının yer olarak nerede açılacağına ilişkin kuralları ise yukarıda da ifade edildiği gibi yetki kurallarıyla düzenlenmiştir. Buna göre boşanma davası, davalı eşin dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesinde ya da eşlerin 6 ay süreyle ortak yaşamlarını sürdürdükleri yer mahkemesinde açılabilir.  Öte yandan boşanma davalarında kesin yetki söz konusu olmadığı için boşanma davasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herhangi bir aile mahkemesinden açılmasının önünde de herhangi bir engel yoktur. Bu itibarla boşanma davası yetkisiz mahkemede açılmış olsa dahi, davalı taraf yetki itirazında bulunmadığı sürece davanın yetkisiz mahkemede görülmesinden ve buradan boşanma kararı verilmesinin önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Boşanma davası nerede açılır
Boşanma davası nerede açılır

Yukarıdaki açıklamalarımızı bir örnekle somutlaştırmak gerekirse;

Son 1 yıldır İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bulunan ortak konutlarında ikamet etmekte olan Bay (A) ile Bayan (B)’in evlilikleri son dönemlerde temelinden sarsılmıştır. Bunun üzerine Bay (A), ortak konutu terk ederek İstanbul Şişli’de bulunan başka bir konuta taşınmıştır. Bayan (B) ise, Bay (A)’ya karşı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine bağlı olarak boşanma davası açmak istemektedir.

Yukarıda açıkladığımız kurallar çerçevesinde boşanma davasının Aile Mahkemesinde açılması gerektiğini ifade etmiş idik. Somut olayda boşanma davasının açılacağı yer mahkemesi ise, davanın açıldığı tarihte davalı eşin bulunduğu adres, yani İstanbul Şişli ilçesini yetki çevresi içerisine alan İstanbul Aile Mahkemeleri (Çağlayan Adliyesi) olabileceği gibi, eşlerin son 6 aydır ortak yaşamlarını idame ettirdiği ortak konutlarının bulunduğu İstanbul Küçükçekmece ilçesini yetki çevresi içerisine alan Küçükçekmece Aile Mahkemelerinde davanın açılması mümkündür.

Bunun yanında boşanma davalarında kesin yetki söz konusu olmadığı için, Bayan (B) bu davayı Bakırköy Aile Mahkemelerinde de açabilir. Bu durumda davalı tarafın yetki itirazında bulunmaması gerekir. Yetki itirazında bulunulmadığı takdirde yetkisiz mahkemede açılmış olan boşanma davasına devam olunabilir.

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir