Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Boşanma sonrası mal paylaşımı nasıl olur, boşandıktan sonra kişisel eşyalar ve evlenmeden önce alınan malların paylaşımı nasıl olur gibi soruların tüm sorularınıza cevap bulmuş olacaksanız.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Yasal mal rejimi Madde 202- Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.

Taraflar, evlilik birliği içerisinde sahip oldukları mallar üzerinde boşanma sırasında hak talep edebilmektedir. Hangi mallar üzerinde hak talep edilebileceği, mal paylaşımına hangi malların dahil olacağı, hangi mal rejiminin uygulanacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu bu konuda taraflara seçim hakkı tanımıştır. TMK Madde 202’ye göre eğer taraflar mal rejimi söyleşmesi yapmamış ise eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Buna göre eşlerin mal rejiminin sona ermesi halinde mallar eşit şekilde paylaştırılacaktır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin zaman bakımından uygulanması önem arz etmektedir. 01.01.2002 tarihinden önce evlenen kişiler 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mal rejimi sözleşmesi yapıp başka bir mal rejimi kararlaştırabilirler yahut evlendikleri tarihten itibaren edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanacağını kararlaştırabilirler. Eğer eşler her ikisini de yapmamışlar ise 01.01.2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu takdirde evlenme tarihinden 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, bu tarihten sonra ise edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır.

Eşler 01.01.2002 tarihinden sonra evlenmişseler ve mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa evlenme tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Edinilmiş Mal Nedir?

Mal rejiminin devam ettiği süre boyunca eşlerin karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri edinilmiş mal olarak değerlendirilir. Ancak her malvarlığı değeri edinilmiş mal olarak nitelendirilemez. Eşin sırf kişisel kullanımına aitse yahut kişisel malın yerine geçen bir değerse o malvarlığı değeri kişisel mal olarak kabul edilir.            

Bir malvarlığı değerinin edinilmiş mal olarak kabul edilebilmesi için mal rejimi süresi boyunca (örneğin taraflar 01.01.2002 tarihinden sonra evlenmiş ve mal rejimi sözleşmesi yapmamış) edinilmiş olmalıdır. Evlilik öncesinde elde edilen mallar edinilmiş mal olarak kabul edilemez.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Olur
Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Neler edinilmiş mal olarak kabul edilir?

Eşler hangi mallar üzerinde hak talep edilebilir?

Türk Medeni Kanunda sayılan edinilmiş mallar: (madde.219)

1-Çalışmasının karşılığı olan edimler; örneğin eş hizmet sözleşmesi ile çalışıyorsa kazandığı maaş, işletme faaliyeti sonucunda kazandığı gelir, serbest meslek sahibi ise çalışması sonucu kazandığı gelir edinilmiş mal sayılır.

2-Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler; örneğin, Emekli Sandığı, SGK gibi kurumlarca eşe ödenen tazminatlar, bağlanan aylıklar, malullük ve yaşlılık aylıkları da edinilmiş mal sayılır.

3-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar; eş iş kazası geçirmiş yahut trafik kazası geçmiş olabilir bunun sonucunda çalışma gücünü tamamen yahut kısmen kaybeden eşe ödenen tazminatlarda edinilmiş mal sayılır.      Ancak ödenen maddi tazminatlar bu kapsamdadır, manevi tazminatlar ise edinilmiş mal sayılmaz.

4-Kişisel mallarının gelirleri; örneğin miras yoluyla intikal eden bir taşınmaz söz konusu ise ve bundan kira geliri elde ediliyorsa bu gelirde edinilmiş mal olarak kabul edilir.

5-Edinilmiş malların yerine geçen değerler; örneğin edinilmiş bir taşınmaz söz konusu ise ve bir bedel karşılığında elden çıkarılmış olabilir. Bu bedel üzerinden kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış ve bağımsız bölümler elde edilmişse bu bağımsız bölümlerde edinilmiş malların yerine geçmektedir.

Kişisel Mallar Nedir? Eşler Kişisel Mal Üzerinde Hak Talep Edebilir Mi?

Kişisel mallar eşlerin kendi mülkiyetinde olan mallardır. Kişisel mallar kural olarak mal tasfiyesine konu edilmezler ve taraflar bu mallar üzerinde hak talep edemezler.

Türk Medeni Kanunun ’da sayılan kişisel mallar: (madde.220)

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya; örneğin eşin kıyafetleri, saati, takıları gibi kişisel eşyalar bu kapsamdadır. Nişanda, düğünde takılan ziynet eşyaları kişisel mal olmakla birlikte, yatırım amaçlı alınan mallar kişisel mal niteliğinde değildir.

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri; örneğin nikahtan önce eşe verilen hediyeler evlilik öncesi verildiği için mal tasfiyesine konu edilmez. Miras yoluyla kalan taşını-taşınmaz mallar, piyangodan çıkan para da eşin kişisel malıdır.

3. Manevî tazminat alacakları; eş trafik kazası geçirmiş olabilir ve bunun neticesinde eşe manevi tazminat ödenmiş olabilir, ödenen manevi tazminatta eşin kişisel malı sayılır.

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler; örneğin eşin kişisel malı tahrip edilmiş olabilir bunun karşılığında sigorta tazminatı elde etmişse, elde edilen tazminat kişisel malın yerine geçen ikame değerdir dolayısıyla kişisel mal sayılır.

5-TMK m. 228/2 gereği kişisel mal sayılan değerler; kural olarak sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminatlar edinilmiş mal olarak kabul edilir. Ancak TMK m.228/2 gereğince sayılan bu ödemelerin mal rejiminin sona ermesinden itibaren kalan yaşam süresini karşılayacak olan miktarı kişisel mal olarak kabul edilir.

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir