Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet

Boşanmada psikolojik şiddet duygusal şiddet örnekleri aşağıdadır.

  • Güven sarsıcı davranış
  • İlgisiz davranış
  • Dışlayıcı davranış
  • Hakaret edici davranış
  • Suçlayıcı davranış
  • Küçültücü davranış
  • Sevgisiz davranış
  • Baskıcı davranış
  • Zarar verici davranış
  • Birlik görevine aykırı davranış

gibi davranışlar gösterilebilir.

Boşanma davalarında hangi durumlar psikolojik şiddet sayılır? Boşanmada psikolojik şiddet nedir? Boşanmada duygusal şiddet nedir? Sorularınızın karşılığını bu yazıda açıkladık.

PSİKOLOJİK VE DUYGUSAL ŞİDDETİN KANUNİ DURUMU

Boşanmada psikolojik şiddet duygusal şiddet kanuni olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 185.maddesi eşlerin sadakat yükümlülüğünü içerir. Psikolojik şiddet ve duygusal şiddet içeren davranışların sadakat yükümlülüğüne aykırı olacağı ve TMK 166.madde kapsamında evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayanarak boşanma sebebi teşkil edeceği açıktır.

KÜÇÜLTÜCÜ DAVRANMAK

Diğer eşe yönelik küçültücü davranışlar psikolojik şiddet içeren davranışlardır. Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma davalarında boşanma sebebi olarak değerlendirilecektir.

Alay etmek

Eşlerin birbirlerinin her türlü özellikleriyle alay etmeleri psikolojik şiddet içerdiğinden bahisle boşanma sebebine dayanak teşkil edecektir. Alay etmek genellikle boşanma davalarında fiziksel özelliklere yönelik olarak ortaya çıkmaktadır.

Kilo ile alay edilmesi

Şişko, yiye yiye dana gibi oldun, seni beğenmiyorum kilolusun, popon sepet gibi şeklindeki ifadelerdir.

Organlarla alay etmek

Ayağının sakat olması, genetik bozukluklardan dolayı vücut organlarındaki bozukluklar ile alay edilmesi, deve gibi boynun var, karga gibi burnun var, gargamel gibi burnun var, anten gibi kulakların var şeklinde fiziksel özelliklerle ilgili alay edilmesi.

Görüntüyle alay etmek

Zürafa gibisin, domuz gibisin, eşek gibisin şeklinde dış görünüşle alakalı alay edilmesi.

Aşağılamak

Ekonomik olarak aşağılama

Eşin ekonomik durumu ve kazancıyla ilişkili olarak “beni geçindiremezsin, sen o kadar kazanamazsın, ailemin tırnağına kurban ol, onların tırnağı olamazsın, geldiğin yeri unutma seni pislikten kurtardım, babamın malıyla sen bu hale geldin, seni kapıya koyarsam donunla kalırsın, babamın parasıyla adam oldun” şeklindeki ifadeler ya da eşinin maaşının çok az olduğundan bahisle gelirini beğenmeme ekonomik boşanma avukatı tarafından aşağılamalara örnek olarak gösterilebilir.

Cinsel olarak aşağılama

Cinsel özelliklerle alay etmek de yine aşağılama olarak boşanma davalarında yer verilen hususlardandır. “bunak, benim aradığım şey bunda yok, ikinci el birisisin, senden karı mı olur, alın kızınızı başınıza çalın ben elde edeceğimi elde ettim, senden tiksiniyorum” tarzındaki ifadeler cinsel olarak alay edildiğini gösteren ifadelere örnek olarak gösterilebilir.

Sosyal olarak aşağılama

Boşanma davalarında sosyal aşağılamaya örnek olarak etrafta söylenen “üç yıl için bununla evlendim, cahil insan, geri kafalı, bunun işinden hayır gelmez” gibi ifadeler verilebilir.

Duygusal olarak aşağılama

“seni boşarım üzerine birini getiririm, yaşın büyük çok ihtiyarsın, seninle paran için evlendim, ben seni evlendiğimizden beri kullandım, görgüsüzsün yaşlısın” gibi ifadeler örnek olarak verilebilir. Toplum içerisinde rencide edici ifadelerin diğer eşe yönelik söylenmesi duygusal olarak aşağılama olarak değerlendirilir. Örneğin erkek eşin kadın eşe yönelik toplum içerisinde sıklıkla “oğlum” olarak hitap etmesi duygusal aşağılanma olarak kabul edilecektir. Boşanma avukatı aşağılanmaya ilişkin tespitlerin yapılmasında önemli rol oynar ve farkına varmanızı sağlar.

Fiziksel olarak aşağılama

“yaşlanmış bir adamla evlenmişim” gibi fiziksel özelliklere yönelen alaycı ifadeler fiziksel aşağılamaya örnek olacaktır. Sakat birinin sakatlığıyla alay etmek, el parmaklarının olmamasıyla alay etmek, kekemelikle alay etmek yine bu kapsamda boşanma davalarında aşağılama olarak kabul edilecektir.

Küçük düşürmek

Toplum içerisinde diğer eşin küçük düşürülmesi yine duygusal ve psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilecek ve evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak boşanmanın sağlanmasında rol oynayacaktır. Eşine çocuğuna yönelik “alsın piçini kendisi baksın, zaten bunun aklı ermez” şeklindeki ifadeler toplum içerisinde diğer eşi küçük düşürücü ifadelere örnek olarak verilebilir.

Tükürmek

Diğer eşin yüzüne tükürmek boşanma davalarında yine psikolojik şiddeti ispat eden bir olay olarak değerlendirilecektir.

Küçümsemek

“ana kuzusu senden erkek olmaz” gibi ifadeler küçümsemeye örnek olarak gösterilebilir. Boşanma avukatı küçümsemeye dair ifadelerin evlilik birliği içinde tespit edilmesini sağlamaya çalışacaktır.

Başkalarıyla kıyaslamak

Başkalarıyla kıyaslama da eşlerin evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan bir olay olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıyaslama ilk eş ile, eski sevgili ile, komşu, iş arkadaşı, akraba,  ünlü kişiler ile kıyaslama şeklinde meydana gelmektedir.

Kıyaslamanın psikolojik şiddet sayılabilmesi için kişinin kendisine olan saygısını kaybettirecek düzeyde olması ve duyguları istismar edecek düzeyde olma şartı aranmaktadır.

Başka kişilerin varlık ve olanakları ile ilgili bir kıyaslama olabileceği gibi fiziksel özelliklerle ilgili bir kıyaslama da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Sırları açıklamak

TMK 185 içeriğinde yer alan sadakat yükümlülüğü duygusal sadakati de kapsamaktadır. Başka bir deyişle sırları açıklamak ya da yaymak psikolojik şiddet olarak değerlendirilecektir.

Aile sırlarının açıklanması da yine bu kapsamda yer alacaktır. Aile içerisinde yaşananların dışarıya aktarılması, bunu gerçekleştiren eşe kusur olarak yüklenecektir. Ayrıca aileye ilişkin mahremi aile büyüklerine açıklamak dahi bu kapsamda değerlendirilir.

Yatak odası sırlarının açığa çıkartılması ya da başkalarına anlatılması da bu kapsamda olacaktır.

Evlilik birliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgiler de yine bu anlamda evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylar arasında yer alacaktır.

Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet
Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet

Dedikodu çıkarmak

Diğer eş hakkında dedikodu çıkarılması halinde bunu yapan eş açısından kusur olarak değerlendirilecektir.

Başkalarıyla ilişkisi olduğuna dair bir eşin diğer eş hakkında dedikodu çıkarması, başkasıyla birlikte olurken yakaladığına ilişkin bir eşin diğeri hakkında dedikodu çıkarması, eşi için bakire yani kız olmadığına ilişkin dedikodu çıkarılması kusur olarak değerlendirilecek olaylardandır.

İftira etmek

Asılsız olarak bazı olaylar hakkında iftira atılması, olmayan olayların varmış gibi çevreye anlatılması gibi hallerde bir eşin diğer eşe karşı küçültücü davranışlarının olduğundan bahsedilebilir.

Beğenmemek

Beğenmemek diğer eşin fiziksel özelliklerine karşı olabileceği gibi yaptıklarını beğenmemek, temizliğini beğenmemek, yemeklerini beğenmemek şeklinde de olabilmektedir. Bu şekilde beğenmediğini dışa vuran ve etrafa yayan eşin küçültücü davranışlarda bulunduğundan bahsedilebilir.

Hırsızlık yapmak

Geniş aile bireylerinden, akrabalardan ya da başkaca yerlerden, kişilerden, dükkanlardan bir hırsızlık yapılması halinde, evlilik birliği içinde gerçekleşen olaya ilişkin diğer eş için küçültücü bir davranışın olduğundan bahsedilebilir.

Burada da yine belirtmekte fayda vardır ki, hırsızlık olayının üzerinden uzunca süre birlikte yaşam devam ettiyse artık küçültücü bir davranışın varlığından bahsedilmeyecektir.

Kendisine yakıştıramadığını söylemek

Örneğin kocasını ya da karısını kendisine yakıştıramadığını açıkça belirten eşin, diğer eşe karşı küçültücü bir davranış sergilediği ifade edilebilir.

İhtiyaç olmadan yardım toplamak

İhtiyaç olmamasına rağmen aile için çevreden yardım toplanması da yine diğer eş için küçültücü bir durumun oluşmasına neden olacak, evliliğin temelinden sarsılmasından bahsedilebilecektir.

SUÇLAYICI DAVRANMAK

Evlilik birliğinde eşlerin birbirlerini haksız olarak suçlamaları psikolojik şiddete dair bir davranış şeklidir. Genel olarak ayrıntılara aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda yer alan olayların sadece asılsız olması önemli değildir. Suçlamayı yapan eş tarafından ispat edilmemesi halinde yine asılsız değerlendirmesi yapılacağının da burada belirtilmesi gerekir.

Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak

“çocuk benden değil” demek ya da çocuğa yönelik “DNA testi yaptırmanı öneririm” demek diğer eşe yönelmiş ağır bir ithamdır.

Hırsızlıkla suçlamak

Sadece eşe karşı değil, ailesine karşı da asılsız olarak hırsızlık suçlaması yapmak bu kapsamda sayılacaktır.

Bakire çıkmadığıyla suçlamak

Eşinin bakire olmadığını açıklayan ya da etrafa yayan eş hakkında asılsız yere suçlayıcı davrandığından bahisle boşanma davası açılabilir.

Kötü yolda olduğuyla suçlamak

Yine asılsız olarak ya da ispattan yoksun olarak diğer eşe ahlaksızlık izafe edilmesi, kötü yolda olmakla suçlanması bu kapsamda olacaktır.

Sadakatsizlikle suçlamak

Asılsız ya da ispattan yoksun olarak eşi sadakatsizlikle suçlamanın varlığı halinde boşanma avukatı gerekli tespitleri yapacak ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanarak boşanma davası ikame edecektir.

Sapık ilişkilerle suçlamak

Eşe yönelik olarak yeğenle, kuzenle, akrabayla sapık ilişki olduğu ile suçlamak, farklı cinsel eğilimlerinin olduğundan bahisle diğer eşi suçlamak bu kapsamda olacaktır.

İktidarsızlıkla suçlamak

Asılsız olarak iktidarsızlık suçlaması yapan kadınların kusurlu sayılacağı ve evlilik birliğinin bu söylemlerle sarsıldığı kabul edilecektir.

Başkasıyla ilgilendiğiyle suçlamak

Örneğin bir erkeği başka kadınlarla ilgilendiğinden bahisle asılsız olarak suçlamak bu kapsamdadır.

Güven sarsan davranışla suçlamak

Boşanmada güven sarsıcı hareketler bir kusur olarak eşe yüklenebilecek olsa da, asılsız yere güven sarsıcı hareketlerle suçlanmak da suçlayan eşe kusur yüklenmesine neden olacaktır.

Aldatmayla suçlamak

Hiçbir emare olmamasına rağmen eşi aldatmakla suçlamak da asılsız suçlama sayılacak ve bu suçlamayı yapan eşe kusur olarak yüklenecektir.

HAKARET EDİCİ DAVRANIŞLAR

Genel bilgiler

Deneyimli bir boşanma avukatı ile boşanma davası açılmasının önemi burada da karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda yer alan Yargıtay kararının incelenmesi yerinde olacaktır.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2016/16185 E.  ,  2016/16033 K.

“…Davacı erkek dava dilekçesinde kadının “hakaret ettiği” vakıasına dayanmamıştır. Davacının dayanmadığı vakıaların hükme esas alınması mümkün değildir (HMK m.25/1).”

Anlaşıldığı üzere diğer eşe kusur olarak yüklenmesi gerekecek ve tanık beyanlarıyla sabit olan bir vakıa dahi dava dilekçesinde yer verilmemesi halinde hükme esas alınamayacaktır. Boşanma davalarında mutlaka deneyimli bir boşanma avukatı eşliğinde dava sürecinizin yürütülmesi yerinde olacaktır.

Ayrıca akrabalık ya da başka bir yakınlık olması tanıklığın değerini düşürmez. Akrabaların da olsa tanıklığı hükme esas alınacaktır..

Hakaret sözcükleri tutanağa geçirilmelidir.

Bir ifadenin hakaret olup olmadığının anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için tanıkların hakaret sözcüklerini belirterek duruşma tutanağına geçirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca hakaret içerikli sözlerin hangi ortamda söylendiği (telefonda ya da yüz yüze) hangi zaman dilimi içerisinde söylendiği belirtilmelidir.

Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet
Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet

Gerçekleşme şekli

Hakaret içeren davranışların sergilenmesinde eşe yönelik, ortak ya da üvey olan çocuklara yönelik, eşin ailesine yönelik hakaretler olması eşe kusur yüklenmesi için yeterlidir ve aralarında fark yoktur. Başka bir deyişle sadece eşe yönelik hakaretler değil, eşin ailesi ya da çocuklara yönelik hakaretler de psikolojik şiddet kapsamında sayılacaktır.

Karşılıklı hakaretlerin olması halinde ise yine psikolojik şiddetin varlığından bahsedilebilir ve bu durumda eşler eşit kusurlu sayılacaklardır.

SEVGİSİZ DAVRANMAK

Başkasını sevdiğini belirtmek

Başkasını sevdiğini ifade eden eşin psikolojik bir şiddet gösterdiği ifade edilir.

Eşi sevmediğini söylemek

Sadece eşe değil, akrabalara yönelik de eşini sevmediğini açıklayan eş bu kapsamda sevgisiz davranmış olacak ve psikolojik şiddet uyguladığından bahsedilebilecektir.

Zorla evlendirildiğini söylemek

Aile zoruyla ya da sosyal baskı zoruyla evlendiğini açıklamak diğer bir psikolojik şiddet çeşididir.

Başkasıyla evleneceğini söylemek

Evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme niyetinin olduğunu açıklayan eş de bu kapsamda olacaktır.

Eşten sıkıldığını söylemek

Eşinden soğuduğunu, sıkıldığını, artık çekemeyeceğini açıklamak diğer eşe karşı psikolojik şiddet sayılacaktır. Eşi istemediğini söylemek de yine bu kapsamda olacaktır.

Yüzüğü bırakmak eşi istememek

Evlilik yüzüğünü bırakarak eşi istememek, eşin ailesine yönelik “kızınızı alın gidin” tarzı ifadeler söylemek bu kapsamdadır.

Eşine ısınamadığını söylemek

Evlenmenin gerçekleşmesine rağmen eşine ısınamadığının açıklanması da diğer eş için psikolojik şiddet olarak değerlendirilir.

Evliliği istemediğini söylemek

Evli olmasına rağmen evliliği istemediğini ifade eden eş kusurlu sayılır. Böyle ifadelerin olması halinde ortak hayatın temelinden sarsıldığı kabul edilecektir.

Eşten iğrendiğini söylemek

Herhangi bir gerekçe göstererek ya da gerekçesiz olarak eşten iğrenildiğinin açıklanması bu kapsamdadır.

Çocuklara ayrımcı davranmak

Çocuklara karşı ayrımcılık yapmak, bir çocuğu diğerinden kayırmak bu kapsamda olacaktır.

Eşi ile evlendiğine pişman olduğunu söylemek

Eşi ile evlendiği için pişman olduğunu eşe ya da üçüncü kişilere açıklamak suretiyle psikolojik şiddet uygulandığı kabul edilir.

Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet
Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet

Anneye muhtaç çocuğu anneden ayırmak

Anneye yaş itibariyle muhtaç olan, anne şefkati arayan çocuğun anneden ayrılması psikolojik şiddet olarak değerlendirilir.

Eşten nefret etiğini söylemek

Eşten nefret ettiğinden bahisle eşe ya da diğer kişilere karşı açıklamalarda bulunmak bu kapsamdadır.

BASKICI DAVRANMAK

Aşırı kıskançlık göstermek

Aşırı kıskançlık göstermek, kıskançlık krizlerine girmek, kıskançlık nedeniyle tartışma çıkarmak psikolojik şiddetin diğer bir türüdür.

Başkalarıyla görüştürmemek

Eşin görüştüğü kişilere müdahale etmek bu kapsamda olacaktır. Aşağıda yer alanlar örnek olarak verilebilir.

-Çocuklar ile görüştürmemek

-Aile ile görüştürmemek

-Komşu ile görüştürmemek

-Yakınlarla görüştürmemek

-Kimseyle görüştürmemek

-Telefon ile görüştürmemek

Tehdit etmek

Tehdit etmek de yine psikolojik şiddet olarak kabul edilir. Tehdit ileride karşılaşılacak bir tehlikeden bahisle bir kişiyi korkutmak olarak düşünülebilir.

-Eşi tehdit etmek

-Çocukları tehdit etmek

-Aileyi tehdit etmek

Uzaklaştırmak

Eşi uzaklaştırmak psikolojik şiddetin bir çeşididir.

-Başkası yanına bırakmak

-Eve almamak

-Kilit değiştirmek

-Evden kovmak

-Yurt dışına giderek yanında götürmemek

-Eşyaların atılması

Evlilik düzeninde baskı yapılması

Ev ya da mal bağışlamak için baskı yapılması, aileden para istemek için baskı yapılması, doğum yapması için baskı yapılması, eşin ailesi ile zaman geçirmek için baskı yapılması örnek olarak verilebilir.

Üvey çocuğa kötü davranmak

Üvey çocuğu istemediğini söylemek, üvey çocuğa bakmamak, ilgi ve özen göstermemek bu kapsamda psikolojik şiddet olacaktır. Üvey çocuk kanun tarafından özel olarak korunmaktadır.

Korkutmak

İnandırıcı ve yakın bir tehlike olarak korkutmak da psikolojik şiddettir. Örneğin elini kesen bir babanın aile bireylerini kanayan eliyle korkutması bu kapsamda olacaktır.

Hürriyetinden yoksun bırakmak

Örneğin silah zoruyla ya da tehditle eşin serbestçe hareketini kısıtlayan birinin bu kapsamda psikolojik şiddet uyguladığından bahsedilecektir.

İLGİSİZ DAVRANMAK

Aileyle ilgilenmemek

Çocuklarla yeterince ilgilenmemek, eşe karşı ilgisiz olmak, doğumda ilgilenmemek, arabasına almamak, hamilelikte yalnız bırakmak, atandığı yere yalnız göndermek, arayıp sormamak, gece hayatına düşkün olmak, ayrı odada yaşamak bu kapsamda değerlendirilen olaylara örnek olarak verilebilir.

Hastalıkla ilgilenmemek

Eşinin hastalığıyla ilgilenmemek, hasta eşi yalnız bırakmak, hastanede yatan eşle ilgilenmemek, tedaviyle ilgilenmemek, ameliyatla ilgilenmemek, hasta eşe ilkel tedavi yaptırmak, üfürükçülere götürmek, hasta eşin ihtiyaçlarını karşılamamak, bakımıyla ilgilenmemek, hasta eşi baba evine bırakmak, çocuğun hastalığıyla ilgilenmemek bu kapsamda değerlendirilecektir.

Aile müdahaleleriyle ilgilenmemek

Aile büyüklerinin müdahaleleriyle ilgilenmeyip anne baba gibi aile büyüklerinin aile birliğine karışmalarına kayıtsız kalmak psikolojik şiddet olacaktır.

Evle ilgilenmemek

Evi sık sık terk etmek, hasta olan yakınlarını makulden öte ziyarete gittiğini söylemek, eve bazı geceler gelmemek, eve geç saatlerde gelmek, psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilecektir.

Tedaviyle ilgilenmemek

Epilepsi sara tedavisinden kaçınmak, ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak, horlama tedavisinden kaçınmak, bulaşıcı hastalık tedavisinden kaçınmak, tüp bebek tedavisinden kaçınmak, cinsel soğukluk cinsel isteksizlik tedavisinden kaçınmak, herhangi bir hastalığın tedavisinden kaçınmak evlilik kapsamında psikolojik şiddet sayılacak ve boşanma sebebine dayanak oluşturacaktır.

Temizlikle ilgilenmemek

Beden temizliği ve bakımı ile ilgilenmemek, ev temizliği ile ilgilenmemek bu kapsamda kusur sayılacak ve psikolojik şiddet olarak değerlendirilecektir.

Üzüntüyle ilgilenmemek

Eşin üzüntüsüyle ilgilenmemek, kayınpederin ya da kayınvalidenin cenaze merasimine katılmamak bu kapsamda değerlendirilecektir.

DIŞLAYICI DAVRANMAK

Eşi dışlayarak fikrinin önemsenmemesi bu kapsamda değerlendirilecektir.

Gebeliğin sonlanması için dışlama

Gebeliğin baskı sonucu sonlandırılması, gebeliğin kusurlu davranışla sonlandırılması, bebeğin alınmasına sebep olan kadının davranışı, eşin baskısı nedeniyle kürtaj yapılması bu kapsamda boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilir ve psikolojik şiddet olarak kabul edilir.

Evlilik gerekleri için dışlama

Eşine evliliğin kendisine göre olmadığının söylenmesi, evlilik birliği içinde eşin fotoğrafının yırtılması, eşin başkalarının yanında konuşmamasının istenmesi, eşin yokmuş gibi davranmak suretiyle hareket edilmesi, eşe karşı kayıtsız kalınması, eşin sebep olacağı bir olay olmamasına rağmen intihara kalkışılması, sık sık dışarı çıkarak kafe gibi mekanlarda aşırı zaman geçirilmesi, eşe çocuğun gösterilmemesi, eşin bakıma muhtaç anne babasının istenmemesi, tüp bebek tedavisinden kaçınılması, eşe zaman ayrılmaması, eşten hamileliğin gizlenmesi psikolojik şiddet olarak kabul edilecektir.

GÜVEN SARSICI DAVRANMAK

Evlilik birliği içerisinde olan eşler birbirlerine sadakat yükümlülüğü ile borçlu kabul edilirler. Aşağıda sıralana davranışlar güven sarsıcı hareket olarak kabul edilecek ve psikolojik şiddetin varlığı bu durumlarda kabul edilecektir.

Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet
Boşanmada Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet

-Eşten habersiz gebelik sonlandırmak

-Eşi hamile olduğuna inandırmak

-Başkasının fotoğrafını saklamak

-İstenilmediği halde başkasıyla çalışmak

-Eski sevgiliyi unutamadığını belirtmek

-Başkasıyla duygusal ilişki kurmak

-Gidilen yer hakkında yanlış bilgi verilmesi

EVLİLİK BİRLİĞİ GÖREVLERİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR

Mutluluğu sağlama yükümlülüğüne aykırı davranış

Evlilik mutluluğun sağlanması amacıyla inşa edilen bir kurumdur.  Evlilikte mutluluğun sağlanmasına aykırı her davranış bu kapsamda değerlendirilecektir. Aile birliğinin sağlanmaması adına yapılan her davranış bu kapsamda psikolojik şiddet olarak sınıflandırılacak ve diğer eşe kusur olarak yüklenebilecektir.

Çocuklara özen yükümlülüğüne aykırı davranış

Çocuklara karşı ilgisiz olmak, çocukları arayıp sormamak bu kapsamda evlilik birliği görevlerine aykırı davranış olarak değerlendirilir.

Birliğin giderlerine katılmama

Evlilik birliğinin sağlanabilmesi için şüphesiz ki giderlere de katılma zorunluluğu doğacaktır. Özellikle hem kadının hem erkeğin çalıştığı bir ailede bir eşin ortak giderleri karşılaması diğer eşin ise şahsi ihtiyaçlarını öncelik olarak kabul etmesi halinde evlilik giderlerine katılmadığından bahisle psikolojik şiddete maruz kaldığı kabul edilir.

Yardım yükümlülüğüne aykırı davranış

Eşlerin evlilik birliğini sağlama amacına yönelik olarak gerek ev işlerinde gerek şahsi işlerde birbirlerine yardımcı olması gerektiği şüphesizdir. Yardım yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin boşanmada kusurlu sayılacağı açıktır. Çamaşır yıkarken eşin çamaşırlarının ayrılarak onların yıkanmaması buna örnek olarak gösterilebilir, psikolojik şiddetin varlığı kabul edilecektir.

Birlikte yaşama yükümlülüğüne aykırı davranış

Evi terk etme, sık sık baba evinde kalma, akrabalara çok sık gitme, evde vakit geçirmeme psikolojik şiddetin bir başka türü olarak boşanma davalarında bu şekilde kabul edilir.

ZARAR VERİCİ DAVRANIŞLAR

Zarar verici davranışlar farklı şekillerde psikolojik şiddet içeren davranışlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Konuta zarar verme

Evin malzemelerine zarar verme, kapıyı kırma, cam kırma, evde kasten yangın çıkarma,

İşyerine zarar verme

Eşin iş yerinin camını çerçevesini kırmak, evrakları yırtmak gibi örnekler verilebilir. Boşanma davalarında psikolojik şiddet olarak kabul edilecektir.

Araca zarar verme

Eşin arabasına zarar verme, camını kırma, sileceklerini kırma bu kapsamda değerlendirilecektir.

Eşyaya zarar verme

Evdeki eşyalara kasten zarar vermek, eşin eşyalarını balkondan atmak, giyim eşyalarına zarar vermek, çöpe atmak, kesmek, yakmak, resmi üniformaya zarar vermek bu kapsamda değerlendirilecektir.

Akçalı değere zarar verme

Evde eşe ya da aileye ait maddi değeri olan eşyalara zarar vermek, uçak biletlerini yırtmak, hediye kartlarını çöpe atmak örnek olarak verilebilir.

Psikolojik şiddetin varlığına dair diğer eşin duygusal yapısını değiştirecek ya da bozacak bir çok eylem örnek olarak gösterilebilir. Örneğin eşin imzasının taklit edilmek suretiyle belgede sahtecilik yapmak dahi psikolojik şiddet olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki yazılarımızı da okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir