Eşin ailesine hakaret etmenin cezası nedir?

küçükçekmecede en iyi avukat

Eşin ailesine hakaret etmenin cezası nedir?

Eşin ailesine hakaret etmek, hakaretin evlilik açısından ve ceza hukuku açısından ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

  1. Eşin ailesine hakaretin evlilik açısından sonuçları

Eşinin ailesine hakaret içeren mesajlar göndermek boşanma sebebidir.

Evlilik birliğindeki eşlerin sadece birbirlerine karşı değil, ailelere karşı da nazik davranma yükümlülükleri vardır. Eşinin ailesine hakaret içeren mesajların gönderilmesi evlilik birliğinden doğan sorumlulukların ihlali olacaktır. Nitekim güncel Yargıtay uygulamalarında da eşinin ailesine hakaret içeren mesajların atılması evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacağı kabul edilmektedir.

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı da durumu özetlemektedir.

Eşin ailesine hakaret etmek
Eşin ailesine hakaret etmenin cezası nedir?

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/23595 E.  ,  2018/9873 K.

“..Yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; davalı erkeğin davacı kadının ailesine hakaret içeren mesajlar gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır…”

  • TÜRK CEZA KANUNU Kapsamında hakaret suçu:

Eşinin ailesine hakaret eden eşe karşı savcılık ya da karakoldan yapılacak şikayetle cezalandırılması sağlanabilir.

Ceza hukuku açısından hakaretin cezası bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” başlıklı 125. Maddesi şu şekildedir:

“(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”

Eşinin ailesine hakaret eden eşe karşı savcılık ya da karakoldan yapılacak şikayetle cezalandırılması sağlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir