Evlilik Dışı Çocuğa İştirak Nafakası Ödenir Mi?

Evlilik Dışı Çocuğa İştirak Nafakası Ödenir Mi

Evlilik dışı çocuğa iştirak nafakası ödenir mi? İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu Md. 182’de düzenlenen velayeti bırakılmayan eşin velayetin bırakıldığı eşe çocukların bakım ve eğitim giderleri için ödediği nafaka türüdür.  İştirak nafakası çocuklar için ödenen bir nafaka türüdür. Nafakanın evlilik dışı doğan çocuğa ödenmesi hususunda çocuğun baba ile soy bağının kurulup kurulmaması önem arz etmektedir.

Resmi nikah yapılmadan evlilik dışı olan çocuğun velayet hakkının kimde olacağı Türk Medeni Kanunu Madde 337/1’de düzenleme altına alınmıştır buna göre:

Türk Medeni Kanunu Madde 337/1: “Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir.”

Kanundan anlaşılacağı üzere eğer resmi nikah yapılmadan çocuk doğursa çocuğun velayeti anneye ait olacaktır. Velayeti kanunen kendisinde olan annenin çocuk için iştirak nafakası talep edebilmesi için baba ile çocuk arasında hukuken soy bağının kurulması gerekir. Çocuk ile soy bağı kurulduktan sonra babanın nüfus kayıtlarında görünen çocuk için anne babadan iştirak nafakası talep edebilecektir. Çocuğun baba ile hukuken soy bağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Annenin de babadan iştirak nafakası talep edebilmesi için tanımanın gerçekleştirilmesi yahut babalık davasının açılması gerekir.

Baba ile Çocuğun Soybağının Kurulması

1-Tanıma

Tanıma evlilik dışı doğan çocuğun babası tarafından kanunda öngörülen şekil şartlarına uyularak gerçekleştirilen ve çocuk ile soybağının kurulmasını sağlayan tek taraflı irade beyanıdır. Tanıma beyanı ile geçmişe etkili olarak çocuğun doğumundan itibaren baba ile çocuk arasında soybağı kurulmuş olur.

Tanıma işleminin kanunda öngörülen şekil şartlarına uyularak yapılması gerekir. Öncelikle tanımanın hukuki sonuç doğurması anne veya çocuğun rızasına bağlı değildir.

Tanıma beyanı herhangi bir süreye bağlı değildir baba her zaman tanıma beyanında bulunabilecektir.

Tanıma beyanının baba tarafından bizzat yapılması gerekir. Baba tarafından yapılan tanıma beyanı Türk Medeni Kanunu Md. 295’te öngörülen şekilde yapılmalıdır. Buna göre:

“Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir.”

Tanıma beyanı nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı olarak yapılabileceği gibi resmi senet düzenlenmesi tarzında da gerçekleştirilebilir. Tanıma vasiyetname düzenlenerek de yapılabilir.

Tanıma beyanı çocuğun kayıtlı bulunduğu yani çocuğun annesinin yerleşim yerindeki nüfus memurluğuna yapılması gerekmektedir.

Evlilik Dışı Çocuğa Nafaka Ödenir Mi
Evlilik Dışı Çocuğa İştirak Nafakası Ödenir Mi?

2-Babalık Davası

Çocuk ile baba arasında soybağının kurulması anne veya çocuk tarafından açılan babalık davası sonucunda verilen hüküm ile de kurulabilir.

Babalık davasını açma hakkı Türk Medeni Kanunu Md. evlilik dışı doğan çocuk ile anneye aittir. Anne ve çocuğun dava hakları birbirinden bağımsızdır dolayısıyla anne ve çocuk birbirlerinden ayrı ayrı dava açabileceği gibi birlikte de babalık davası açabilir.

Babalık davasında çocuk için nafaka talep edilebileceği gibi, anne de Türk Medeni Kanunu Md. 304 uyarınca kendine tanınan hakları talep edebilir.

Babalık davası tanımadan farklı olarak hak düşürücü süreye bağlıdır. Babalık davası çocuğun doğumundan önce açılabileceği gibi çocuğun doğumundan sonra da açılabilir. Çocuğun doğumundan sonra açılacak babalık davası 1 yıllık hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Annenin babalık davası açma hakkın doğum itibaren başlamaktadır. Anne doğumdan itibaren 1 yıl içerisinde babalık davası açarak çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasını talep edebilir.

Çocuğun açacağı babalık davası ise herhangi bir süreye bağlı değildir.

Babalık Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Babalık davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Soybağına ilişkin davalar taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Buna göre babalık davası, davacı veya davalının dava veya çocuun doğumu sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

SONUÇ

Evlilik dışı doğan çocuğa iştirak nafakası istenebilmesi için öncelikle baba ile çocuk arasında hukuken soybağı kurulması gerekir. Baba ile çocuk arasında soybağının kurulması için babanın tanıma beyanında bulunması yahut anne veya çocuğun babalık davası açması gerekir.

Babanın tanıma beyanında bulunmasından sonra babanın nüfus kayıtlarında gözüken çocuk için iştirak nafakası talep edilebilecektir.

Babalık davasının sonunda verilen hüküm sonunda çocuk ile baba arasında hukuken soybağı kurulacağından yine çocuk için iştirak nafakası talep edilebilecektir. İştirak  nafakası babalık davasında da talep edilebilecektir.

Yargıtay Karar Örnekleri

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/20369 Karar Numarası: 2014/16994 Karar Tarihi: 22.12.2014

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK YÖNÜNDEN BABANIN NAFAKAYLA YÜKÜMLÜ TUTULABİLMESİ İÇİN ÇOCUKLA BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMUŞ OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU

ÖZETİ: Dosyada yeralan nüfus kaydından, çocukların baba adının Nadir, soyadlarının K. olduğu, çocukların anne soyadı ile annenin nüfus kaydına tescillerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyiş ile; davalı ile bu çocuklar arasında, kanunda gösterilen yöntemlerden biriyle bir soybağı kurulmadığı görülmektedir. Bu durumda, soybağının hüküm ve sonucu olan bakım yükümlülüğü davalı için gerçekleşmemiştir. Öyle ise, bu çocuklar ile ilgili davacı annenin nafaka isteğinin reddi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

Evlilik dışı doğan çocuk yönünden babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için, çocukla babası arasında soybağının kurulmuş olması zorunludur. T.M.K. 333.maddesinde; “Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya Karar verebilir.” hükmü yer almaktadır. Eldeki dava babalık davası değildir. Babalık davası ile birlikte nafaka istenmemiştir. Çocuk ile anne arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile soybağı ise, tanıma, anne ile evlilik ve hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yolu ile de kurulur ( TMK. m.282 ). Dosyada yeralan nüfus kaydından, çocukların baba adının Nadir, soyadlarının K. olduğu, çocukların anne soyadı ile annenin nüfus kaydına tescillerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyiş ile; davalı ile bu çocuklar arasında, kanunda gösterilen yöntemlerden biriyle bir soybağı kurulmadığı görülmektedir. Bu durumda, soybağının hüküm ve sonucu olan bakım yükümlülüğü davalı için gerçekleşmemiştir. Öyle ise, bu çocuklar ile ilgili davacı annenin nafaka isteğinin reddi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2004/12679 Karar Numarası: 2004/12334 Karar Tarihi: 08.11.2004

Dosya içerisine getirtilen nüfus kayıtlarına göre; nafaka talep edilen çocukların, davacı anne üzerine (baba adı belirtilmek suretiyle) kaydedildiği ancak, davalının (babanın) üzerinde kayıtlı bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Evlilik dışı çocuklar yönünden; annenin, babadan nafaka isteyebilmesi için, baba ile çocuklar arasında soybağının kurulmuş olması gerekir. Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile aradaki soybağı ise babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir (TMK.mad.282).

Mahkemece, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuklar ile baba arasında nesep bağı (tanıma veya babalık hükmü ile) kurulmadan nafakaya hükmedilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/13067 Karar Numarası: 2015/20182 Karar Tarihi: 14.12.2015

Evlilik dışı doğan çocuk yönünden babanın nafaka ile yükümlü tutulabilmesi için, çocuk ile babası arasında soy bağının kurulmuş olması zorunludur. TMK.’nun 333.maddesinde; “Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.” hükmü yer almaktadır. Eldeki dava babalık davası değildir. Babalık davası ile birlikte nafaka istenmemiştir. Çocuk ile anne arasındaki soy bağı doğum ile kurulur. Baba ile soy bağı ise, tanıma, anne ile evlilik ve mahkeme kararı ile kurulur. Soy bağı, ayrıca evlat edinme yolu ile de kurulur (TMK. m.282). Dosyada yer alan nüfus kaydından, çocuğun (İlayda Büyük) baba adının E…, soyadının B… olduğu, taraflar amca çocukları olduğundan soy adlarının aynı olduğu, çocuğun evlilik dışı doğum nedeni ile annenin nüfus kaydına tescilinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyiş ile; davalı ile bu çocuk arasında, kanunda gösterilen yöntemlerden biri ile bir soy bağı kurulmadığı görülmektedir. Bu durumda, soy bağının hüküm ve sonucu olan bakım yükümlülüğü henüz davalı için gerçekleşmemiştir. Öyle ise, çocuk ile davalı baba arasında soy bağı kurulmasına yönelik olarak dava açılıp açılmadığı araştırılarak, açılmışsa sonucunun beklenmesi ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Evlilik Dışı Çocuğa İştirak Nafakası Ödenir Mi?
Evlilik Dışı Çocuğa İştirak Nafakası Ödenir Mi?

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir