Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak

Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak

Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak, evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine nazik davranma yükümlülükleri vardır. Eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi halinde bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmiş olacak ve boşanma talep edilebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus hakaretin karşılıklı olması halinde dahi ortak hayatı temelinden sarsacak nitelikte ve evlilik birliğinin devamına imkân verilemeyecek ölçüde geçimsizliğin olduğunun kabulü gerekeceğidir.

Hakaret Yargıtay kararları

Uzun yıllar boyunca farklı durumları karara bağlanması neticesinde Aile Mahkemelerinin hangi durumlarda boşanmaya karar vereceği Yargıtay kararları ışığında belirlenmektedir. Hakarete ilişkin bazı Yargıtay kararları ve uygulamalar aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Karşılıklı hakaret boşanma sebebi midir?

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı incelendiğinde, karşılıklı hakaretin olması halinde dahi boşanmaya karar verilmesinin gerektiği anlaşılacaktır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ  2016/10472 E.  ,  2018/1320 K.

“… mahkemece davacı-davalı erkeğe yüklenen kusurlu davranış yanında, davalı-davacı kadının da davacı-davalı erkeğe hakaret ettiği anlaşılmakladır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru görülmemiştir. …”

Küfür etmek boşanma sebebi midir?

Bir eşin diğer eşe herhangi bir küfür etmesi de boşanma sebebi sayılmaktadır. Yargıtay yerleşik kararlarına göre küfür edilmesi halinde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit kabul edilmektedir.

Aşağıdaki başlığın hemen altında yer alan Yargıtay kararı da bu yöndedir.

Eşlerden birinin küfür etmesi, boşanma davası açılır mı?

Eşlerden birinin küfür etmesi boşanmanın sağlanması için yeterlidir. Böyle bir durumun varlığı halinde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit kabul edilmektedir. Bu konuda aşağıda yer alan Yargıtay kararı incelenebilir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/15484 E.  ,  2018/8152 K.

“..Yapılan yargılama ve toplanan delillerle; davalı erkeğin, davacı kadına küfür ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m.166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir…”

Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak
Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak

Hakaret boşanma sebebi midir?

Evet, hakaret boşanma sebebidir. Ancak hakaretin mahkeme nezdinde mutlaka ispat edilmesi gerekir. Ayrıca zamanaşımı ve affetme hususlarına da dikkat edilmelidir. Zamanaşımının geçmesi ya da affetmenin varlığı halinde edilen hakarete ilişkin iddialara mahkemece itibar edilmeyecektir.

Boşanma davasında hakaret nasıl ispat edilir?

Boşanma davalarında hakaretin mutlaka ispat edilmesi gerekir. Sadece ispat edilme de tek başına yeterli olmayacak, süresi içinde hakaret nedenine dayanılması ve hakaret edilmesinin ardından affetmeye ilişkin bir hususun olmaması şartı aranacaktır. İspat tanıklarla, ses kayıtlarıyla, mesaj kayıtlarıyla, whatsapp ekran görüntüleriyle sağlanabilecektir.

Hakarete ilişkin deliller süresi içinde verilmelidir.

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte mahkeme taraflara delillerini sunması için süre verir. Delillerini süresi içinde sunmayan tarafın delillerine itibar edilmeyecektir. Süresi içinde sunulmayan delillere itibar edilmemesine ilişkin Yargıtay kararı aşağıda yer almaktadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ  2020/2290 E.  ,  2020/3468 K.

“…2-Somut olayda, davacı-karşı davalı erkek karşı davaya verdiği cevap dilekçesinde, hakaret vakıasına ve delil olarak telefon mesaj kayıtlarına dayanmış, mahkemece 04/07/2017 tarihli ön inceleme duruşmasında, taraflara delillerini bildirmeleri için iki hafta kesin süre verilmiş, davacı-karşı davalı erkek verilen sürede telefon mesaj kayıtlarını bildirmemiş, süresinden sonra 02/05/2018 tarihli tanık beyanlarına ve esasa ilişkin sunduğu beyan dilekçesine kadın tarafından gönderilen telefon mesaj kayıtlarını eklemiştir. Mahkemece bu mesaj kayıtlarına itibar edilerek erkeğin davasının kabulüne karar verilmiştir. Kesin sürede bildirilmeyen delillere dayanılarak kadının az kusurlu olduğunun kabulü ile erkeğin davasının kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir…”

Küçükçekmece boşanma avukatı : 0212 706 90 30

Küçükçekmece boşanma davası:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir