İcra Takibine Karşı Borçtan Kurtulma Davası

İcra takibine karşı borçtan kurtulma davası

İcra takibine karşı borçtan kurtulma davası, genel haciz yolu ile başlatılmış bir takipte borçlu süresinde itiraz ederek takibi durdurmuş olabilir ve alacaklı da duran takibe devam edebilmek için itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurmuş olabilir. İtirazın geçici kaldırılması sonucunda alacaklını talebi kabul edildiği takdirde duran takip kaldığı yerden devam edecektir. İtirazın geçici kaldırılması kararı İcra Mahkemesi tarafından verilen bir karardır bu nedenle maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Dolayısıyla borcun varlığı veya yokluğu hakkında kesin hüküm teşkil etmeyen bir karar söz konusu olduğu için borçlu dilerse genel mahkemelerde dava açabilir.

İtirazın geçici kaldırılması yargılaması sonucunda alacaklının lehine verilen kaldırma kararı neticesinde duran takip devam edecektir. Alacaklı bu karar sonrasında haciz talep edebilir ve borçlunun malvarlığına haciz konulabilir. Ancak burada alacaklı yalnızca haczi talep edebilir paraya çevirme talebinde bulunamaz. Alacaklının paraya çevirme talep edebilmesi için kanunen 7 günlük bekleme süresi verilmiştir. Borçlu bu durumda 7 günlük süre içerisinde borçtan kurtulma davası açabilecektir.

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

Borçtan Kurtulma Davası İcra İflas Kanunu Madde 69’da İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri başlığı altında düzenlenmiştir.

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri: Madde 69: “İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur. İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir.”

Borçtan kurtulma davası itirazın geçici kaldırılması yargılamasını tamamlayan bir davadır. Borçtan kurtulma davası aslen bir menfi tespit davasıdır. Borcun yokluğuna, sona erdiğine, böyle bir borcun olmadığına ilişkin bir menfi tespit davasıdır.  İcra takibinde imzanın inkârı halinde itirazın geçici kaldırılması kararının devamında açılmaktadır.

Borçtan kurtulma davasında ise icra takibindeki alacaklı davalı sıfatını , icra takibindeki borçlu ise davacı sıfatını alır.

Borçtan Kurtulma Davasında Süresi Ne Kadar ?

Borçtan kurtulma davası hak düşürücü süreye tabiidir. 7 (Yedi) günlük hak düşürücü bir süreye tabiidir. Mutlaka itirazın geçici kaldırılması kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde açılmalıdır.

Borçtan Kurtulma Davasında Teminat Şartı

Borçtan kurtulma davasının dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın %15ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine yatırması gerekir. Dava konusu alacağın %15’inin depo edilmesi borçtan kurtulma davası bakımından dava şartıdır.  Aksi halde dava mahkemece reddedilecektir.

Borçlu 7 günlük süre içerisinde dava açmazsa itirazın geçici kaldırılması yargılaması sonucunda takibe devam eden alacaklı tarafından konulan geçici hacizler kesin hacze dönüşür ve itirazın kaldırılması kararı kesin kaldırılmasına dönüşür.

Borçtan Kurtulma Davasında Teminat Şartı
Borçtan Kurtulma Davasında Teminat Şartı

Borçtan Kurtulma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Borçtan kurtulma davası genel görevli olan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. 

Borçtan kurtulma davası 7 günlük hak düşürücü süre içerisinde icra takibinin yapıldığı yer veya alacaklının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmalıdır.

Borçtan Kurtulma Davasında Usul ve İspat

Borçtan kurtulma davası genel mahkemelerde görülen genel hükümlerin uygulandığı bir davadır. İspat yükü bakımından genel ispat kuralları geçerlidir.

Borçtan kurtulma davasında eğer imza itirazı varsa imza incelemesi yapılacaktır. HMK’nın hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Burada borçlu isticvap edilecektir, gerektiği takdirde borçludan imza örnekleri alınacaktır ve hâkim karar vermeye çalışacaktır. Hâkim bir karar varamadığı takdirde bilirkişiye gidecektir. Sonuç olarak imzaya ilişkin karar verilecektir.

İtirazın geçici kaldırılmasında çıkan hüküm kesin hüküm olmadığı için burada elde edilen deliller genel mahkemede dikkate alınamaz.  Çünkü icra mahkemesi dar yetkili mahkemedir.

Borçtan Kurtulma Davasında Usul ve İspat
Borçtan Kurtulma Davasında Usul ve İspat

Borçtan Kurtulma Davası Sonuçları

Borçtan Kurtulma Davası Sonuçları
Borçtan Kurtulma Davası Sonuçları

Bu dava sonucunda verilen karar maddi hukuk bakımından kesin hüküm tesis eder.

Davacı Borçlunun Talebi Reddedilirse: Yargılamadayapılan imza incelemesi sonucunda mahkeme, imzanın borçluya ait olduğu tespit ederse bu durumda icra takibi kesinleşir. İtirazın geçici kaldırılması kararı sonrasında alacaklı tarafından konulan geçici hacizler kesin hacze dönüşür ve alacaklı kesin haczin sonucu olarak hemen paraya çevirmeyi talep edebilecektir.

Borçlu hakkındaki itirazın geçici kaldırılması yargılamasında % 20 kötü niyet tazminatı ve %10 para cezasına karar verilmişse bunlar da kesinleşecektir ve tahsil edilebilecektir. Ayrıca alacaklı borçtan kurtulma davasında talep etmişse borçlu aleyhine alacağın %20 oranında tazminata karar verilecektir.

Davacı Borçlunun Talebi Kabul Edilirse: Davacının talebi yani borçlunun talebi kabul edilirse takip hükümsüz kalacaktır ve itirazın geçici kaldırılması sonucu alacaklı tarafından koyulan hacizlerde düşecektir.

İtirazın geçici kaldırılması yargılaması sonucunda icra mahkemesinin borçlu aleyhine verdiği para cezası ve kötüniyet tazminatı da kendiliğinden kalkar. Borçlunun borçlu olmadığı tespit olunur ve bu tespit kesin hüküm teşkil eder. Borçlu talep ederse alacaklı aleyhine en az %20 tazminata hükmeder.

Borçtan kurtulma davası sonucunda verilen kararlar kesin hüküm teşkil eder bu nedenle aynı taraflar arasında aynı konuda aynı hukuki sebeplerle dava açılamaz.

Borçtan Kurtulma Davası Devam Ederken Borçlu Borcunu Öderse Ne Olur?

Dava konusuz kalacaktır. Ancak yine de mahkemenin yargılamaya devam ederek tazminat ve yargılama giderleri hakkında borçlu aleyhine bir karar vermesi gerekir.
Eğer borçlu dava devam ederken borcunu ödemişse ancak alacaklı halen daha icra takibine devam ediyorsa İİK Madde 71 gereğince takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir.
Eğer borçlu dava devam ederken borcunu ödemiş ancak alacaklı borçlunun haciz koydurduğu mallarını tekrar paraya çevirme talep ederek cebri icra yoluyla tekrar ödemek zorunda kalırsa İİK Madde 72 gereğince dava istirdat davasına dönüşecektir.

SONUÇ

Borçtan kurtulma davası genel mahkemelerde açılan ve itirazın geçici kaldırılması yargılamasını tamamlayan bir davadır. Borçlu olmadığı ve imzanın kendisine ait olmadığı konusunda itirazı olan borçlu bu davayı itirazın geçici kaldırılması kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde açılmalıdır. Bu süre içerisinde dava açılmadığı takdirde itirazın kaldırılması kararı kesinleşir ve geçici hacizler kesin hacze dönüşür. Bu dava sonucunda verilen kararlar kesin hüküm teşkil edecektir.

Diğer yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

İcra takibine karşı itirazın iptali davası

İcra takibine karşı itirazın kaldırılması

İlamsız icra takibine itiraz

Danışmanlık almak için bizlere ulabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30


Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir