İcra Takibine Karşı İtirazın Kaldırılması

İcra takibine karşı itirazın kaldırılması

Genel haciz yolu ile başlatılan bir takibe karşı borçlunun takibe itiraz etmesi söz konusu olabilir. Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra takibine itiraz edebilir. İtirazında hem borca hem de imzaya itiraz etmiş olabilir. Alacaklının bu durumda takibe devam edebilmesi için itirazın kaldırılması yoluna yahut itirazın iptali davası yoluna gitmesi gerekir. İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması yolları birbirinden farklı usuller içermektedir. Bu yazımız itirazın kaldırılması yolu hakkında olup aşağıda detaylıca açıklanacaktır. Alacaklı duran takibe karşı hangi durumlarda itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir aşağıda hususlar açıklanmıştır.

Genel haciz yolu ile takip başlattığınız takdirde borçlu bu takibe karşı süresi içinde itiraz etmiş olabilir. İtiraz takibi durduracağından burada alacaklının takibe devam edebilmesi için birtakım hukuki yollar öngörülmüştür. Alacaklı itirazın haksız olduğunu düşünüp takibin devam etmesini isteyebilir bunun içinde itirazın iptali davası açmalıdır yahut itirazın kaldırılması talebinde bulunmalıdır. Bu iki hukuki yol birbirinden farklı yol olmakla birlikte birtakım farklılıklar içermektedir.

İtirazın iptali davası genel hükümlere göre açılan teknik anlamda bir davadır ve genel mahkemelerde açılan bir davadır. İtirazın kaldırılması ise daha özel bir hukuki çaredir. İtirazın iptali davasına göre daha seri görülen, belli belgeler üzerinde ilerleyen hukuki çaredir, teknik anlamda dava değildir.

Tahmini okuma süresi 10 dakika

İtirazın Kaldırılması Nedir?

Bu yol bir dava olmayıp icranın hızlı biçimde kaldırılmasın sağlayan hukuki bir çaredir. İtirazın kaldırılması yolunda HMK’da düzenlenmiş olan genel ispat kuraları devreye girmez. Maddede geçen özel belgeler üzerinden ispat faaliyeti yürütülür. Bu yola başvurulması neticesinde verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm ifade etmeye elverişli değildir. Sonuç olarak itirazın kaldırılması ya da bunun reddi kararı verilmiş olsa bile aleyhine karar verilen alacaklı ise yine de alacak davası açabilir ya da borçlu ise menfi tespit davası açabilir.

İtirazın kaldırılması, itirazın kesin kaldırılması ve itirazın geçici kaldırılması olarak ikiye ayrılır. 

İtirazın Kesin Kaldırılması

İtirazın kesin kaldırılması talebi nereye yapılır?

İtirazın kaldırılması talebi takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra Mahkemesinden istenecektir.

İtirazın Kesin Kaldırılmasının Şartları

İcra İflas Kanunu Madde 68/1.Fıkra:Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.”

  • Alacaklının elinde öncelikle bir adi senet olmalıdır.
  • Adi senet belli bir miktar paranın kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesi gerekmektedir. Adi senedin gördüğümüzde borçlunun kayıtsız şartsız ve karşılıksız olarak belli bir miktarı ödemeyi taahhüt ettiğini anlamamız gerekmektedir.
  • Adi senet altındaki imzanın da borçlu tarafından ikrar edilmiş olması gerekir. İmzayı ikrarın açık ya da örtülü şekilde olması mümkündür. Borçlu açık bir şekilde imza kendine ait olduğunu söyleyebilir. Örtülü ikrar ise borçlunun ödeme emrine 7 gün içinde itiraz ederken ayrıca ve açıkça imzaya itiraz etmemesi ile olur.

Bu şartlar varsa alacaklı İcra Mahkemesinden itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir.

Noter senetler de bu madde anlamındaki belgelerden sayılırlar. Eğer düzenleme ya da onaylama şeklindeki bir noter senedi kayıtsız ve şartsız bir miktar para alacağını ikrar ediyorsa da alacaklı bu belgeye dayanarak da itirazın kaldırılmasını talep edebilir.

Resmi dairelerin yetkisi dâhilinde vermiş olduğu bazı belgeler de bu madde kapsamında değerlendirilebilmektedir. Örneğin icra takibi sonunda verilen kesin aciz vesikası, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip sonucunda verilen kesin rehin açığı belgesi gibi.

İtirazın Kesin Kaldırılmasında Süre

Alacaklı borçlu tarafından yapılan itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde bu yola başvurabilir.

İtirazın Kesin Kaldırılmasında İspat

Eğer alacaklının elinde bu belgeler varsa iddiasını da ispat etmiş sayılır ve başta ispat yükü alacaklıdayken artık ispat yükü borçluya geçmiş olacaktır. Eğer borçlunun elinde de İcra İflas Kanunu Madde 68/1 normu anlamında belge varsa ispat faaliyetinde bulunabilir. Aksi takdirde ispat faaliyetini yerine getiremeyecektir ve itiraz kesin olarak kalkacaktır.

Eğer borçlunun elinde İcra İflas Kanunu Madde 68/1 normu anlamında bir belge yoksa ancak alacaklının senet metninden anlaşılabilen itirazları ileri sürebilecektir. Örneğin borcun zamanaşımına uğradığını yahu senette tahrifat bulunduğunu ya da vadenin henüz gelmediğini ileri sürebilecektir.  Bunlar dışında borçlunun elinde İcra İflas Kanunu Madde 68/1 normu anlamında belge yoksa iddiasını ispat edemeyecektir ve borçlu tarafından yapılan itiraz kesin olarak kalkacaktır.

İtirazın Kesin Kaldırılmasının Sonuçları

İtirazın kesin kaldırılması sonucunda iki türlü karar verilebilir:

  1. Eğer alacaklı alacağını ispat edememişse itirazın kesin kaldırılması talebi reddedilir.  Borçlunun talep etmesi halinde borcun %20si oranında alacaklı aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesi mümkündür. Burada kötü niyet aranmamaktadır.
  2. İkinci olarak mahkeme alacaklının itirazın kaldırılması talebini kabul edebilir. Talebin kabulü ile itiraz kaldırılmış olacaktır ve böylelikle duran takip devam edecektir. Alacaklının talebi ile borçlu %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilebilir.

Her iki tarafa da icra inkâr tazminata hükmedilmesi için kötü niyet aranmamaktadır.

İtirazın Kaldırılması Kararları Kesin Hüküm Teşkil Eder mi?

İtirazın kaldırılması yargılaması sonucunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm ifade etmezler. Bu kararlar alacağın varlığı ya da yokluğu ile alakalı kesin hüküm tesis etmeye kudreti yoktur. Sonuç olarak itirazın kaldırılması kararı ya da itirazın kaldırılması talebinin reddi kararı verilmiş olsa dahi aleyhine karar verilen alacaklı ise yine de alacak davası açabilir ya da borçlu ise menfi tespit davası açabilir.

İcra takibine karşı itirazın kaldırılması
İcra takibine karşı itirazın kaldırılması

İtirazın Geçici Kaldırılması

İtirazın geçici olarak kaldırılabilmesi yoluna başvurabilmek için borçlunun süresi içinde imzaya itirazda bulunması gerekir.

İcra İflas Kanunu Madde 68/a: “Takibin dayandığı senet hususî olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu hâlde icra hâkimi iki taraftan izahat alır.”

İtirazın Geçici Kaldırılması Talebi Nereye Yapılır?

İtirazın kaldırılması talebi takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra Mahkemesinden istenecektir.

İtirazın Geçici Kaldırılmasının Şartları

  • İtirazın geçici kaldırılması yoluna başvurabilmek için senet alelade bir senet olamaz. Herhangi bir senetteki imzanın inkârı imza itirazı itirazın geçici kaldırılması yoluna sebep olmaz bu senedin mutlaka kayıtsız şartsız para borcunu içermesi gerekmektedir.
  • Borçlunun süresi içerisinde imzaya itiraz etmesi gerekir.Borçlu ödeme emrinin kendine tebliği üzerine 7 gün içerisinde itiraz etmiş olmalıdır.
  • İtirazın geçici kaldırılmasına yoluna itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde başvurulmalıdır.

Bu şartlar varsa alacaklı İcra Mahkemesinden itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir.

İtirazın Geçici Kaldırılmasında Süre

Alacaklı borçlu tarafından yapılan itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde bu yola başvurabilir. 6 ay içinde itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurulmalıdır.

İtirazın Geçici Kaldırılmasında Usul ve İspat

İtirazın geçici kaldırılması yargılamasında basit yargılama usulü uygulanır ve mutlaka duruşmalı yapılır.

İtirazın geçici kaldırılması yolunda İcra Mahkemesi borçlunun imzasını inceleyecektir. Mahkemece imzanın borçluya ait olup olmadığı veyahut sahte imza olup olmadığı incelenecektir.

Mahkeme henüz imza incelemesine geçmeden önce takip borçlusunu isticvap eder. Borçlu burada imzayı ikrar edebilir eğer borçlu imzayı ikrar ederse geçici kaldırmadan kesin kaldırma yargılamasına dönüşecektir.

Borçlunun mevcut imzalarını karşılaştırır  ve karar vermeye çalışır. Mevcut imza yoksa borçluya yazı yazdırır, imza attırır öyle karar vermeye çalışır. Eğer bir kanaate varamamışsa bilirkişi incelemesi yapılır.

Her halükârda borçlunun duruşmada hazır bulunması gerekir. Borçlu duruşmaya gelmediği takdirde itirazın geçici kaldırılmasına ve %10 oranında para cezasına yine de hükmedilir.

İcra takibine karşı itirazın kaldırılması
İcra takibine karşı itirazın kaldırılması

İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları

  1. İtirazın geçici kaldırılması talebi kabul edildiği takdirde mahkeme imzanın borçluya ait olduğunu kabul etmiş demektir. Bu karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez, imzanın gerçekten borçluya ait olduğu, gerçekten maddi hukuk bakımından böyle bir borcun var olduğunu göstermez ancak takip hukuku bakımından kesin hüküm teşkil eder ve o hüküm sayesinde alacaklı takibe devam edebilir.

Borçlu aleyhine takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına hükmedilir. Alacaklının talebi varsa borçlu aleyhine takip konusu alacağın en az %20’si oranında icra inkâr tazminatına karar verilir.

İtirazın geçici kaldırılmasını karar verildiği takdirde alacaklı geçici haciz talep edebilir ve borca yetecek miktarda malının üzerine haciz konulur. Geçici haciz alacaklıya paraya çevirme talep yetkisi vermez.

2.İtirazın geçici kaldırılması talebi reddedildiği takdirde mahkeme imzanın borçluya ait olmadığını kabul etmiş demektir. Talep mahkemece reddedildiği takdirde takip son bulacaktır. İcra mahkemesindeki yargılaması bakımından ise borçlunun talebi halinde alacaklı aleyhine takip konusu alacağın en az %20’si oranında kötü niyet tazminatına hükmedebilir. Burada alacaklının kötü niyeti aranmaz.

İtirazın Kaldırılması Kararları Kesin Hüküm Teşkil Eder mi?


İtirazın kaldırılması yargılaması sonucunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm ifade etmezler. İtirazın geçici kaldırılması kararı verilse de borçlu borçtan kurtulma davası açabilecektir.

Son olarak belirtelim ki İİK Madde 68 ve 68/b’deki belgelere sahip olan alacaklı isterse itirazın kaldırılması yoluna gidebileceği gibi doğrudan itirazın iptali davası da açabilir bu mümkündür. Hatta açmış olduğu itirazın kaldırılması davasından vazgeçerek itirazın iptali davasında gidebilir. Çünkü burada bir hukuki yarar vardır çünkü alacağın kesin hükümle tespit edilmesini istiyor olabilir.

Ancak bir alacaklı itirazın iptali davası açmışsa artık bu davadan vazgeçerek itirazın kaldırılması davası açmasında bir hukuki yarar yoktur.

Diğer yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

İcra takibine karşı itirazın iptali davası

İcra takibine karşı itirazın kaldırılması

İlamsız icra takibine itiraz

Danışmanlık almak için bizlere ulabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30


Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir