İkinci Kez Boşanma Davası Açılabilir Mi

İkinci Kez Boşanma Davası Açılabilir Mi

İkinci Kez Boşanma Davası Açılabilir Mi ? Taraflar daha öncesinde boşanma davası açmışsa ve dava reddedilmişse taraflar tekrar aynı konulara dayanarak ikinci kez boşanma davası açamaz.

İkinci Kez Boşanma Davası Açılabilir Mi ?

Taraflar daha öncesinde boşanma davası açmışsa ve dava reddedilmişse taraflar tekrar aynı konulara dayanarak ikinci kez boşanma davası açamaz. İlk açılan davada tarafların, dava sebeplerinin ve dava konusunun aynı olmasından dolayı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 303’te belirtildiği üzere bu karar kesin hüküm teşkil edecektir. Dolayısıyla ilk boşanma davası mahkeme tarafından karara bağlanmıştır bu nedenle taraflar arasında aynı konuda aynı hukuki sebebe dayanılarak tekrar ikinci kez dava açılamamaktadır. Ancak bazı durumlarda ikinci kez boşanma davası açılabilmektedir. Aşağıda hangi durumlarda ikinci kez boşanma davası açılabilir bu konu üzerinde ayrıntılı açıklama yapılacaktır.

İkinci kez boşanma davası açılabilecek haller:

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

 Fiili ayrılık nedeniyle Türk Medeni Kanunu Madde 166/3.fıkrası evlilik birliğinin sarsılması başlığı altında düzenlenen özel bir düzenlemedir.

Türk Medeni Kanunu Madde 166/3.fıkra: Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Bu düzenlemeye göre taraflar herhangi bir sebeple boşanma davası açmış olabilir örneğin zina, terk, hayata kast, şiddetli geçimsizlik, anlaşmalı boşanma gibi sebeplerle taraflar dava açmış olabilir. Taraflarca açılan bu dava mahkeme kararı ile reddedilmiş ve red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmişse ve bu sürede ortak hayat yeniden kurulamamışsa taraflar ikinci boşanma davasını açabilir. Bu davayı açabilmek için şu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir:

  • Herhangi bir boşanma sebebiyle taraflar daha öncesinde bir boşanma davası açmış olmalıdır. Açılan boşanma davası boşanma sebeplerinden herhangi birine dayanabilir örneğin zina, terk, hayata kast, şiddetli geçimsizlik gibi sebeplere dayanabilir. İlk açılan dava anlaşmalı boşanmada nedeniyle de açılmış olabilir.
  • Taraflarca açılan ilk boşanma davası mahkemece reddedilmiş olmalı ve reddedilen dava kesinleşmiş olmalıdır. Davadan feragat nedeniyle de dava reddedilmiş olabilir bu takdirde de bu maddeye dayanarak dava açılabilir.
  • İlk açılan boşanma davasının kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl geçmelidir. Eğer feragat nedeniyle dava reddedilmişse bu takdirde süre feragat tarihinden itibaren başlayacaktır.
  • İlk açılan davanın kesinleşmesinden itibaren geçen 3 yıllık sürede taraflarca her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış olmalıdır.

Bu şartlar gerçekleştiği takdirde taraflar Türk Medeni Kanunu Madde 166/3.fıkraya dayanarak fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilir. Burada artık ikinci bir dava söz konusu olacaktır.

Fiili ayrılık nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme: Görevli mahkeme aile hukuk mahkemesidir. Ancak Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerde genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu mahkemelerde dava açılması gerekir.

Fiili ayrılık nedeniyle açılan davalarda yetkili mahkeme: Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde veya eşlerin son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de bu dava açılabilir.

İkinci Kez Boşanma Davası Açılabilir Mi ?
İkinci Kez Boşanma Davası Açılabilir Mi ?

Yeni Olayların ve Yeni Boşanma Sebeplerinin Ortaya Çıkması Nedeniyle Boşanma Davası

İkinci kez boşanma davası açabilmenin bir diğer yolu da yeni olayların ve yeni boşanma sebeplerinin ortaya çıkmasıdır. İlk açılan dava dile ikinci açılan davanın boşanma sebepleri farklı ise bu takdirde ikinci kez boşanma davası açılabilir.

Örneğin ilk boşanma davası şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılmış olabilir. Daha sonrasında zina durumu ortaya çıkmışsa zina yeni boşanma sebebi olacağından ikinci kez boşanma davası açılabilir.

İkinci boşanma davası ilk dava devam ederken açılabilir bu takdirde ikinci boşanma davası ilk dava ile birleştirilir ve birlikte görülür.

İlk açılan boşanma davası reddedilmiş olabilir. Red kararından itibaren yeni boşanma sebebi ortaya çıkmışsa bu takdirde de ikinci boşanma davası ilk boşanma davasının sebebinden farklı bir yeni boşanma sebebine dayanılarak açılabilir.

Bu ihtimalde önemli olan ilk açılan dava ile ikinci davanın boşanma sebeplerinin ve olaylarının farklı olmasıdır.

İkinci Dava Olarak Anlaşmalı Boşanma Davası

İlk boşanma davası çekişmeli olarak açılmış olabilir. İlk açılan çekişmeli boşanma davası devam ederken taraflar ikinci bir dava olarak anlaşmalı boşanma davası açabilir. Ancak anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

İlk açılan boşanma davası reddedilmiş olabilir. Bu takdirde de taraflar isterse anlaşarak boşanma davası açabilecektir bu durumda ikinci dava anlaşmalı boşanma davası olarak görülecektir.

Karşı Boşanma Davası

Eşlerden biri diğer eşe karşı çekişmeli boşanma davası açmış olabilir. Diğer eşte karşı dava olarak cevap süresi içinde cevap dilekçesiyle birlikte karşı dava açabilir. Bu durumda iki dava söz konusu olacaktır. Bu davalar mahkemece birleştirilir ve beraber görülür.

Taraflardan biri cevap süresi içinde karşı dava olarak açmasa bile daha sonrasında diğer eşin açtığı davadan ayrı olarak bir boşanma davası açabilir. Bu takdirde de davalar birleştirilir ve birlikte görülür.

İkinci Kez Boşanma Davasıyla İlgili Yargıtay Kararları 

“Davacı erkek dava dilekçesinde, davalı kadın aleyhine daha önce … Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2011/66 esas, 2011/218 karar sayılı dosyasında boşanma davası açtığını, retle sonuçlanan bu davasının 25.05.2011 tarihinde kesinleştiğini, iş bu dosyanın dava tarihi olan 19.03.2015 tarihine kadar 3 yılı aşkın süredir ortak hayatın yeniden kurulamadığını beyanla TMK’nun 166/son maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş, mahkemece yapılan yargılama sonucunda retle sonuçlanan önceki davanın kesinleşme tarihinden iş bu davanın açıldığı tarihe kadar kanunun öngördüğü 3 yıllık sürenin dolmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesinde “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir” hükmü bulunmaktadır. Davacı erkeğin, … Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2011/66 esas, 2011/218 karar sayılı dosyası ile açmış olduğu boşanma davası reddedilmiş, bu karar 25.05.2011 tarihinde kesinleşmiştir. Temyiz incelemesine konu dava ise 19.03.2015 tarihinde açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesinde belirtilen 3 yıllık sürenin dolduğu ve kesinleşme tarihinden itibaren ortak hayatın yeniden kurulamadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken şartları oluşan davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/2318 E. ,  2018/13729 K.)

“Davacı ( erkek ), 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166 /son maddesinde belirtilen fiili ayrılık nedenine dayalı olarak boşanma davası açmıştır. Mahkeme tarafından, davacının davasının kabulü ile boşanmaya karar verilmiştir. Türk Medeni Kanununun 166 /son maddesinde; “boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.” hükmü bulunmaktadır. Davacının, 19 Mayıs Asliye Hukuk ( Aile ) Mahkemesi’nin 2006/64 esas, 2006/180 karar sayılı dosyası ile açmış olduğu boşanma davası reddedilmiş, bu karar 30.05.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Eldeki dava ise 07.07.2014 tarihinde açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle Türk Medeni Kanununun 166 /son maddesinde belirtilen 3 yıllık süre dolmamıştır. Şartları oluşmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. (T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2015/4994 K. 2015/19987 T. 3.11.2015)

“Dava eylemli ayrılık (TMK m. 166/son) hukuksal nedenine dayalıdır. Önceki davanın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçtikten sonra davanın açıldığı, davacının bir başka kadınla evlilik dışı yaşadığı ve bu ilişkiden çocuklarının olduğu, tarafların önceki davadan sonra kısa süreli bir araya gelmelerinin ortak hayatı yeniden kurmaya yönelik olmadığı ret kararının kesinleşmesinden sonra davalı kadın vekilinin “nafakanın tahsili” için Adalet Bakanlığı vasıtası ile Alman makamları ile yazışma yaptığı tan ı k sözleri ve toplanan deliller ile sabittir. TMK m. 166/son koşulları oluşmuştur. Davanı n kabulü gerekirken yazı lı olduğu şekilde reddi doğru bulunmamıştır. (Y.2. HD 29.05.2007 t., 2006/20040-2007/9055.)

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir