İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz

Genel haciz yolu ile adınıza başlatılan bir ilamsız icra takibi söz konusu olabilir. İcra takibini, icra dairesinin adresinize yolladığı ödeme emri ve tebligatla öğrenebilirsiniz. Ödeme emri tarafınıza ulaştığında bu takibe karşı ne yapmak gerekir aşağıda bunları açıklayacağız.

Tahmini okuma süresi 8 dakika

Adınıza bir takip başlatıldığında icra takibinde borçlu sıfatını alırsınız. Borçlu olarak burada iki şekilde hareket edebilirsiniz:

  1. Ödeme emrindeki borcu kabul edebilirsiniz. Eğer gerçekten borç size aitse bu borcunu ödersiniz ve takip sonuçlanmış olur. Açıkça bu borcu kabul edebilirsiniz. Bir de zımni şekilde kabul edebilirsiniz; 7 gün içerisinde itiraz hakkınızı kullanmadığınız takdirde takip kesinleşecektir. Burada artık takipte bir sonraki aşama olan haciz aşamasına geçilir.
  2. Borcu kabul etmeme niyetindeyseniz yani borcun hiç olmadığı ya da ödeme emrindeki kadar olmadığı ya da vadesi gelmediği gibi çeşitli muhalefetiniz varsa 7 gün içerisinde ödeme emrine karşı itirazda bulunmanız gerekir. Ödeme emri geldiğinde eğer borcu ödemeyecekseniz ya da hacze geçilmesini istemiyorsanız 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekir. İtiraz tek başına kendiliğinden takibi durdurur. Burada yalnızca takibe itiraz ediyorum demenizde takibin durmasını sağlayacaktır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Süresi

İlamsız icra takibine itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür. Bu 7 günlük süre hak düşürücü süredir. İcra takibine itiraz etmek istiyorsanız 7 günlük süreyi kaçırmamanız gerekmektedir. Bu süre ödeme emrinin size tebliği tarihinden itibaren başlar. Örneğin 01.01.2023 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrinin süresi ertesi günden itibaren başlar ve son itiraz günü 08.01.2023 tarihidir bu tarihe kadar itiraz etmeniz gerekir.

İlamsız İcra Takibine Süresi
İlamsız İcra Takibine Süresi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Ödeme emrine itiraz yazılı veya sözlü şekilde yapılabilir.

Ödeme emrine itirazı direkt ödeme emrinin gönderildiği İcra Dairesine başvurarak yapılabilir. Uzaktaysanız yakınınızdaki icra dairesine giderek diğer icra dairesine gönderilmek üzere ödeme emrine itirazda bulunabilirsiniz. Örneğin “Bakırköy 1.İcra icra dairesine gönderilmek üzere Küçükçekmece 2. icra dairesine yapılan ödeme emrine itiraz” şeklinde yazılı veya sözlü olarak başvurabilirsiniz. İcra dairesi itirazınızı yetkili icra dairesine gönderecektir. Bir diğer yol ise UYAP Portal üzerinden itiraz dilekçesi gönderebilirsiniz.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır
İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

İlamsız İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Nedir?

Ödeme emrine itirazın süresi 7 gündür ve bu süre hak düşürücü süredir. Gecikmiş itiraz ise ödeme emrine itiraz süresini kendi kusurundan kaynaklanmayan kaçıran kişiler bakımından öngörülmüş bir hukuki çaredir. Borçlu bu 7 günlük süreyi kendi elinde olmayan, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle kaçırmışsa örneğin yurt dışında olabilir, hasta olabilir, kendisine tebligat geldiğinden haberdar olmamış olabilir bu gibi sebeplerle yönelik olarak gecikmiş itiraz yolu öngörülmüştür. Tüm işlemler için değil sadece ödeme emrine itiraz süresini kendi kusuru olmadan kaçıran kişiler için öngörülmüş bir hukuki yoldur.

Gecikmiş itiraza başvurmak için;

  • Borçlu 7 günlük itiraz süresini kaçırmalıdır.
  • 7 günlük süreyi kaçırması kendi kusuru olmayan bir engelden dolayı kaynaklanmalıdır. Afet, hastalık, yurt dışında olma, aile hastalığı vs. gibi durum olmalıdır.
  • Borçlu, engelin kalkmasından itibaren 3 günlük süre içerisinde gecikmiş itiraza başvurmalıdır. Başvurma mercii ise; İcra Mahkemesidir.  İtirazlar icra dairesine yapılır demiştik ancak gecikmiş itiraz İcra Mahkemesine yapılmaktadır. Gecikmiş itiraz normal itirazdan farklıdır, inceleme gerektirir İcra Mahkemesine başvurmak gerekir. Takip talebinin gönderildiği İcra dairesinin bağlı bulunduğu İcra Mahkemesine gecikme sebebini kanıtlarla beraber itiraz sebeplerini de yazarak dilekçe ile başvurulur. Hem itiraz sebepleri hem de itiraz edememe, itiraz süresini kaçırma sebeplerini delillerle beraber mahkemeye bildirmeniz gerekir. En geç satış işlemleri tamamlanıncaya kadar gecikmiş itiraz talebinde bulunmanız mümkündür.
  • İcra mahkemesi gecikmiş itiraz talebini aldıktan sonra bir inceleme yapacaktır. Gecikmiş itiraz kendiliğinden takibi durdurmaz. Öncelikli olarak mahkeme sizin gecikmiş itiraza başvurma sebebini inceleyecektir (hastamı, süreyi kaçırmasında kendi kusuru var mı yok mu) ve haklılık görürse takibin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme gerektiğinde duruşma da yapabilir. Takibin durdurulmasına karar verirse esastan inceleme yapacaktır. Eğer gecikmiş itiraz sebeplerinizi haklı görürse gecikmiş itiraz talebi kabul edilecektir. Gecikmiş itiraz talebinin kabul edilmesi aynı normal itirazın kabul edilmesi gibi sonuç doğurur yani siz ödeme emrine itiraz yapmışsınız gibi sonuç doğurur, takip o aşamaya dönecektir. Gecikmiş itirazın kabulü normal itiraz gibi sonuç doğurur, takip durur.
İlamsız İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Nedir
İlamsız İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Nedir

İlamsız İcra Takibine İtiraz Sebepleri Neler Olabilir?

İtiraz sebepleri 3 ana başlık altında incelenir. Bunlar imzaya itiraz, borca itiraz ve yetkiye itirazdır.

İmzaya İtiraz

İmzaya itiraz, eğer takip talebinde bulunan alacaklının alacağı bir adi senede dayandırılmışsa ve siz o adi senet altındaki imzanın size ait olmadığını ileri sürüyorsanız bu yönde imzaya itiraz yapmanız gerekecektir. Bu yönde yapılmış olan itiraz imzaya itiraz olacaktır.

Birçok farklı şekilde itiraz edilebilir. Örneğin “Bu senet altındaki imza bana ait değil”, “Bu imza sahtedir”, “Ben bu tarihte böyle bir imza atmadım” gibi senet altındaki imzanın sizden kaynaklanmadığını ileri sürebilirsiniz.

İmzaya itirazın 7 gün süre içerisinde ayrıca ve açıkça yapılması gerekir. Bu süre içerisinde senet altındaki imzaya ayrıca ve açıkça itiraz edilmezse o takip bakımından o senet altındaki imza borçludan kaynaklanmış sayılır. İmzaya itiraz ederken imzaya itirazla çelişmeyen diğer itiraz sebepleri de ileri sürülebilir. Bunlar şu şekilde olabilir; “Senet altındaki imza bana ait değildir ayrıca icra dairesi de yetkili değildir”, “Bu senet altındaki imzayı ben atmadım ama zaten bu senet altındaki alacak zamanaşımına uğramıştır” gibi itirazları da ileri sürebilirsiniz. Fakat şu şekilde itiraz edemezsiniz; “Ben böyle bir senet altına imza atmadım ama zaten borcumu ödedim” gibi itiraz imzaya itirazla çelişecektir bu nedenle imzaya itirazla çelişmeyen diğer itiraz sebeplerini ileri sürebilirsiniz.

Borca İtiraz

Borcun var olmadığına yönelik itirazlar borca itiraz olarak değerlendirilir. Örneğin borcun hiç olmadığını, borcun ödendiğini yahut borcun vadesinin gelmediğini ileri sürerek itiraz edebilirsiniz.

Alacaklının kendisinde alacağınızın olduğunu ve borca karşılık takas edildiğini ileri sürerek maddi hukuka ilişkin itiraz sebeplerinizi ileri sürebilirsiniz.

Borcun zamanaşımına uğradığını da ileri sürebilirsiniz bu itiraz da borca itiraz olarak değerlendirilecektir.

Borcun zamanaşımına uğradığı, borcun takas edildiği, borcun ödendiği, borcun vadesinin gelmediği yönündeki itirazların hepsi imzaya itiraz dışında kalan borca itiraz olarak nitelendirilir.

Yetki İtirazı

Yetki itirazı; adınıza icra takibinin başlatıldığı icra dairesinin yetkisiz olduğunu düşünüyorsanız yetki itirazında bulunabilirsiniz. Bu itiraz da 7 gün içerisinde icra takibinin görüldüğü icra dairesine yapılmalıdır.

İlamsız İcra Takibine İtirazın Sonuçları

İmzaya itiraz etmek adınıza başlatılan icra takibini durduracaktır. İcra takibinin bir sonraki aşamaları olan haciz, satış ve paraların paylaştırılması aşamalarına geçilmeyecektir. Alacaklının sizin itirazınız sonucunda duran icra takibine devam edebilmesi için itirazın iptali yoluna veya itirazın kaldırılması yoluna gitmelidir. İtirazın iptali davası genel hükümlere göre açılan ve genel mahkemelerde açılan bir davadır.

İtirazın kaldırılması ise daha özel bir hukuki çaredir. Bu yola başvurabilmek için İcra İflas Kanunu Madde 68 ve 68/b düzenlemesinde öngörülen belli belgelerin alacaklıda olması gerekir. Eğer alacaklının elinde bu belgeler varsa itirazın kaldırılmasını İcra Mahkemesinden isteyebilir.

Özet

Adınıza başlatılan icra takibine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük hak düşürücü süre içerisinde itiraz etmeniz gerekir. İtirazınızı yetkili icra dairesine yapmanız gerekmektedir. Eğer bu 7 günlük süreyi sizden kaynaklanmayan sebeplerle kaçırmışsanız engelin kalktığı itibaren 3 gün içerisinde bu sefer icra mahkemesine hem itirazınızı hem de mazeretinizi gösterir delillerini sunabilirsiniz.

İtirazlarınızı belirtilen şekilde açıkça ve ayrıntılı yapmanız gerekmektedir. Çünkü alacaklı itirazın kaldırılması yoluna gittiği takdirde borçlu olarak ödeme emrine karşı yapmış olduğu itiraz sebepleriyle bağlı olacaksınız. Bu 7 gün içerisinde bildirmiş olduğunuz itiraz sebeplerini itirazın kaldırılması yargılamasında değiştiremez ya da genişletemezsiniz. Bu nedenle itiraz sebepleriniz önem arz edecektir.

Diğer yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

İcra takibine karşı itirazın iptali davası

İcra takibine karşı itirazın kaldırılması

İlamsız icra takibine itiraz

Danışmanlık almak için bizlere ulabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30


Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir