Kat Malikleri Kararının İptali Dilekçe Örnekleri

Kat malikleri kararının iptali dilekçe örnekleri

Kat malikleri kararının iptali dilekçe örnekleri aşağıdadır. Kat malikleri kararının iptali dilekçe örneklerini indirmek için sayfanın sonuna gidebilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI        : 

ADRES          :

VEKİLİ         :

ADRES          : 

DAVALI        :

ADRES          :

KONU            : …..tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istemlidir.

AÇIKLAMAR

1. .… adresinde bulunan ana taşınmazın …. nolu bağımsız bölüm malikiyim.

2. Davalılarda diğer bağımsız bölüm malikleridir.

3. …. tarihli kat malikleri toplantısında ana taşınmazdaki bahçenin otopark yapılması hakkında verilen karara itiraz ettim ve yapılan toplantıda olumsuz oy kullandım. Ancak itirazım gerekçe gösterilmeden kabul edilmedi.

4. Ana taşınmazın yeşil alanının otopark yapılması hususu yönetim planında düzenlenmediği gibi yapı projesinde de yer almamaktadır. Ayrıca yeşilliğin yok edilmesi ana taşınmazın estetik görüntüsünü de bozmuş olacaktır.

6. Kat malikleri kurulu kararı yönetim planına aykırılık teşkil etmektedir bu nedenle alınan karar yerinde değildir.

Bu nedenle …..tarihli kat malikleri toplantısında alınan karara karşı iptal davası açma zorunluluğum hasıl olmuştur. Sayın mahkemenizce…tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararın iptalini arz ve talep etmekteyim.

HUKUKİ SEBEPLER: KMK. 33 ve ilgili madde hükümleri

DELİLLER                   :

1. Tapu kayıtları

2. Yapı projesi

3. Yönetim planı

4. Keşif, bilirkişi incelemesi

5. Kat malikleri kurulu kararı

6. Sair her türlü yasal delail

SONUÇ VE İSTEM     : Davamın kabulü ile ana taşınmaz kat (bağımsız bölüm) malikleri kurulunun ortak bahçenin otoparka dönüştürülmesine ilişkin … günlü … sayılı kararının iptaline eski durumun iadesine, masrafların davalılardan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2023

DAVACI

(Ad, Soyad, İmza)

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                         İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI        : 

ADRES          :

VEKİLİ         :

ADRES          : 

DAVALI        :

ADRES          :

KONU            : …. tarihli ….. Sitesi Kat Malikleri  Kurulu toplantısında …maddesinde alınan “römork ve karavanların siteye alınmaması ve …. tarihine kadar çıkışlarının sağlanması” kararının iptalini isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1)- Davacı …ada…parsel…bağımsız no ….adresinde bulunan taşınmazın malikidir. Davacı …. anılan konutta eşi ve çocuğuyla ikamet etmektedir.

2)- ….. Site Yönetimi 202..olağan genel kurulu … tarihinde gerçekleştirilmiş, alınan kararlar asansörlere asılarak maliklerin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Site yönetiminin internet sitesi aracılığıyla duyurusu yapılmıştır.

3)- Anılan genel kurul kararlarından biri de karavan ve römorkların site içerisine alınmaması, alınmış olanların da ….. tarihine kadar dışarı çıkartılmasına ilişkindir.  Römork ve karavanların içinde ne olduğunun anlaşılamayacağı, çevreye tehlike oluşturabileceği, görüntü kirliliğine neden olabileceği göz önünde bulundurulmasıyla kararın verildiği anlaşılmaktadır

4)- Davacılar O1 tip çekme karavan sahibi olup, karavanları ….. Sitesi açık otoparklarındadır.

5-) O1 tip römork karavan: Bilindiği üzere O1 tip römork olarak mevzuatta yer alan çekme tip karavanlar 750 KG altı olmaktadır. Muayene ve vergiden muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca boyutları bir araç boyutunu geçmemekte otoparklarda bir araçlık yere sığmaktadırlar.

6-) Deprem beklentisi: Bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında yer almakta ve özellikle İstanbul’da gelecek yıllarda deprem beklentisi olduğu bilim adamlarınca da vurgulanmakta ve önlem alınması zorunluluğu belirtilmektedir.

7)- Karavanların deprem sonrası faydası: 06/02/2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonrası depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ülkedeki karavanların müsadere edilmesi dahi gündeme gelmiş, anlaşılacağı üzere deprem gibi bir doğal afetten sonra barınma ihtiyacı üst düzeyde ortaya çıkmaktadır, böyle bir afetin yaşanması halinde karavana ihtiyaç olacağı açıktır.

8)- Otopark uygunluğu: Tema İstanbul Sitesi’nde otopark sorunu olmayıp, açık ve kapalı otoparklar hiçbir zaman tam doluluk oranına ulaşmamaktadır. Binaların altında iki kat olmak üzere kapalı otopark ve geniş arazisi nedeniyle hiçbir zaman tam dolu olmayan açık otoparklar mevcuttur. Bu nedenle hiçbir daire için otopark sınırı getirilmemiştir. Sitenin otopark kapasitesi site sakinlerinin ihtiyacının neredeyse iki katı kadardır.

9)- Tehlike yaratması: Açık otoparklar sitenin geniş arazisinde yer almakta, konutlardan asgari 100 metreden daha uzakta bulunmaktadır. Bir karavanda meydana gelebilecek yangın ya da patlama oranı araçlarda meydana gelecek patlama oranlarından daha düşüktür. Sadece açık otoparklara karavan park edilmesine izin verilmesiyle tehlikeye mahal verilmeyecektir.

10)- Görüntü kirliliğine neden olması: Görüntü kirliliği bilindiği üzere göreceli bir kavramdır. Bir aracın sığabileceği yere park edilen karavanlar nizami görünüşe sahip olmakla görüntü kirliliğine neden olmayacağı gibi, eğer kişilerin göz zevkini bozduğu iddia edilecek olursa, deprem gibi bir hadisede barınma ihtiyacının karşılanması açısından önemi nazara alınarak kıyaslama yapılacak olursa, barınma ve önlem alma ihtiyacının göz zevkinden daha önemli olduğu tartışmadan uzaktır.

11)- Sosyal yaşam: Sitenin tamamına yakını ailelerden oluşmaktadır. Anılan O1 tip karavanlar özellikle çocuklar için bir sosyal yaşam alanı oluşturmaktadır. Sitede mevcut 100’e yakın çekme karavan vardır.

12)- Mülkiyet hakkının sınırlandırılması: Yukarıda değinildiği üzere sitede otopark kapasitesi ihtiyacın çok üzerindedir. Ortak alan olan otoparklar üzerinde kat maliklerinin tasarruf hakkı sınırlandırılmaktadır. Boş olan açık otopark alanının anılan temsilciler kurulu kararı ile sınırlandırılması maliklerin mülkiyet hakkını sınırlandırmaktadır ve azımsanamayacak çoğunluğu olan karavan sahibi kat maliklerinin aleyhine tesis edilmiştir.

13)- Arz ve izah edilen nedenlerle 634 sayılı KMK’nın 33.maddesi ve sair mevzuat uyarınca .. tarihli ….. Sitesi Kat Malikleri Kurulu 7.maddesinde alınan “römork ve karavanların siteye alınmaması ve …… tarihine kadar çıkışlarının sağlanması” kararının iptalini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        :HMK, KMK ve sair ilgili her türlü yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         : Site Yönetim planları, temsilciler kurulu kararları, site yönetim kurulu yönetim defter, toplantı tutanakları ve site yönetimine dair bilimum evraklar, tanık, (Tanık listemiz bilahare sunulacaktır.) bilirkişi, keşif, yemin ve sair her türlü delil.

NETİCE  VE TALEP          : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

– KMK 33.m ve ilgili sair mevzuat uyarınca  …. tarihli …… Sitesi Temsilciler Kurulu 7.maddesinde alınan “römork ve karavanların siteye alınmaması ve …. tarihine kadar çıkışlarının sağlanması” kararının iptalini, bu mümkün değilse O1 tip römork çekme karavanların anılan karardan vareste tutulmasına dair karar verilmesini

– Dava sonlanıncaya kadar  …… tarihli ……… Temsilciler Kurulu 7.maddesinde alınan “römork ve karavanların siteye alınmaması ve ….. tarihine kadar çıkışlarının sağlanması” kararının uygulanmamasına ilişkin ihtiyari tedbir kararı verilmesini, bu mümkün değilse O1 tip römork çekme karavanların anılan karardan vareste tutulmasına dair  ihtiyari tedbir kararı verilmesini,

Davamızın kabulüyle yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. … / …./ 2023

DAVACI

DAVACI VEKİLİ

…….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI        : 

ADRES          :

VEKİLİ         :

ADRES          : 

DAVALI        :

ADRES          :

KONU            : ……………. tarihli ‘………. Sitesi ………… Blok kat malikleri kurulu toplantısında usulüne uygun olmayan şekilde alınan kararların iptali talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Davacı(lar) dava konusu yapılan …..İli…İlçesi…..Mahallesi….Ada…Parsel….Bağımsız Bölüm No’lu konutun kat malikidirler.

2- Davalı xx Sitesi’ nin bazı maliklerin isteği üzerine …. tarihinde olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılacağına ilişkin …….. tarihli davetiye düzenlenerek davacı müvekkile whatsapp üzerinden ……tariihinde gönderilmiştir. Ancak toplantı davetiyesi usulüne uygun olarak yapılmamıştır. KMK m.29’da ‘….Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.” şeklinde hüküm mevcuttur. Buna göre olağanüstü toplantının yapılabilmesi için en az 15 gün önceden bir çağrı kağıdı ile yahut bir taahhütlü mektupla toplantını bildirilmesi gerekmektedir. Ancak davalı site tarafından yapılan toplantı daveti tutanağı kanunda belirtildiği şekil ve süre içerisinde davacı müvekkile tebliğ olmadığından toplantı kanunda öngörüle usule göre yapılmamıştır bu nedenle ….tarihinde yapılan toplantıya itiraz etmekteyiz.

3-……..tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısı yapılmış olup toplantıda ana taşınmazın ortak yerleri hakkında ……………. Şeklinde kararlar alınmıştır.

KMK m.19 hükmü gereğince “Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. “Kanun maddesi uyarınca anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, dış badana gibi hususlarda karar alınabilmesi için kat malilerinin 4/5’inin yazılı rızası gerekir. Yapılan toplantıda alınan karar kanunda öngörülen karar yeter sayısına uygun şekilde alınmamıştır. Bu nedenle alınan kararın iptali gerekmektedir.

5-……..tarihinde yapılan toplantı usulüne uygun olarak yapılmadığından ve toplantıda karar yeter sayısına uyulmadan alınan kararların iptalini sayın mahkemenizden talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER        :HMK, KMK ve sair ilgili her türlü yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         : Site Yönetim planları, temsilciler kurulu kararları, site yönetim kurulu yönetim defter, toplantı tutanakları ve site yönetimine dair bilimum evraklar, tanık, (Tanık listemiz bilahare sunulacaktır.) bilirkişi, keşif, yemin ve sair her türlü delil.

NETİCE  VE TALEP          : Sayın mahkemenizce gerekli incelemeler yapılarak …..tarihli usulüne uygun olarak yapılmayan toplantıda alınan kararların İPTALİNE, Davamızın kabulüyle yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz.

DAVACI

DAVACI VEKİLİ

EKLER:

Kat malikleri kararının iptali dilekçe örneklerini indirmek için tıklayınız.

Kat malikleri kararına iptali ve itirazı için hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir