Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat mülkiyeti kanunu, ortak alanların kullanım şartlarını ve kurallarını düzenleyen kanundur.

KAT MALİKLERİ KURUL KARARLARININ İPTALİ

Kat malikleri kurulu tüm kat maliklerinden oluşan ve ana taşınmaz için kurulan kuruldur. Kat malikleri ana taşınmazın yönetimi için kanuna aykırı olmayacak bir yönetim planı yapabilir. Bu takdirde ana taşınmazın yönetimine ilişkin bir anlaşmazlık çıktığında ilk olarak yönetim planına bakılır. Kat malikleri kurulu da ana taşınmazın yönetimi hakkında kararlar alabilir. Bu kararlara kat malikleri kararları denir.

Kat malikleri kurulu kararlarının alınabilmesi için bir toplantı yapılır ve kararlar bu toplantıda alınır. Toplantı zamanı, usulü, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayıları da yönetim planında gösterilir. Kat malikleri kurulu yönetim planında gösterilen toplantı zamanına, usulüne yahut karar yeter sayılarına uymadan kararlar alabilir yahut bu kararlar yönetim planına, kanuna, sözleşmeye aykırılık teşkil edebilir. Bu nedenle bu kararların iptali için hâkimden müdahale istenebilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 33-Hâkimin Müdahalesi

“Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. “

Kat malikleri kurul kararlarına karşı itiraz etmek isteyenler KMK 33 kapsamında hâkimin müdahalesini isteyebilir. Ancak hâkimin müdahalesini istemek kat malikleri tarafından alınan kararın icrasını durdurmamaktadır, hâkim nihai kararını verene kadar bu karar yürürlükte kalır. Ancak bu kararın yürütmesini durdurmak isteyenler mahkemeden İhtiyati Tedbir Kararı verilmesini talep edebilir.

İptal Sebepleri Neler Olabilir?

  • Kat malikleri bir yönetim planı hazırlamış olabilir. Bu yönetim planına aykırı alınan kararlar hakkında iptal isteminde bulunulabilir.
  • Kanun hükümlerine karşı aykırı alınan kararlar hakkında iptal isteminde bulunulabilir.
  • Kat maliklerinin menfaatlerini ağır şekilde ihlal eden kararlara karşı da iptal isteminde bulunulabilir.
  • Kanunda ve yönetim planında öngörülen usullere aykırılıkta iptal sebebi oluşturabilir. Örneğin yönetim planında öngörülen toplantı zamanı, toplantı usulü, karar yeter sayıları gibi usuller öngörülmüş ve bunlara uyulmamışsa iptal davası konusu yapılabilir.

KAT MALİKLERİ KARARININ İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ TIKLAYINIZ.

KAT MALİKLERİ KARARININ İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Kimler Kat Malikleri Kurul Kararları İçin Dava Açabilir?

Kat maliki yapılan toplantıya katılmış olabilir. Bu takdirde kat malikleri kurul toplantısına katılan ancak KMK Md. 33 hükmü gereğince aykırı oy kullanan kat malikleri, kat malikleri kurul kararlarına karşı iptal davası açabilecektir. Buna göre kat malikinin toplantıya katılmış olması ve gerekçeli muhalefet şerhi ile karar tutanağına imza atmalıdır.

Kat maliki toplantıya katılmamış olabilir. Bu takdirde de toplantıya katılmayan kat maliki de kat malikleri kurul kararları içinde iptal davası açabilecektir.

Ana taşınmazdaki bağımsız bölümün maliki birden fazla olabilir. Eğer bu maliklerin ortak faydaları var ise herhangi bir malik bu davaya açabilir ancak genle yönetimi aşan bir durum varsa bu takdirde maliklerin çoğunluğu sağlanarak bu dava açılabilir.

Kurul Kararlarında Olumlu Oy Kullanan Kat Maliki İptal Davası Açabilir Mi?

Dava açılacak kararın alındığı toplantıya katılan ve bu karara olumlu oy veren kat maliki bu karar için iptal davası açamaz. Bu kişinin hiç toplantıya katılmamış olması, aleyhe oy kullanması veya çekimser oy kullanması gerekir. Olumlu oy veren kat maliki iptal davası açamaz.

Yönetici Kat Malikleri Kurulu Kararları İçin Dava Açabilir mi?

Yönetici kat maliki ise herhalde kat malikleri kurulu kararlarının iptali için dava açabilir. Ancak kat maliki olmayan yöneticinin kat malikleri kurulu kararlarının iptali için dava açamaz. Yöneticinin kat maliki olması gerekir, yönetici olmayan kat malikine bu hak tanınmamıştır.

İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Kat malikleri kurulu kararlarının iptal için açılan davalarında husumet yöneticiye yöneltilebilir İptal davaları kat maliklerini temsilen yöneticiye karşı açılır ve davalı olarak yönetici gösterilir. Yönetici de açılan davaları tüm kat maliklerine duyurur.
Kat malikleri kurul kararlarının iptali davası, toplantıda alınan karara olumlu oy veren tüm kat maliklerine de karşı açılabilir. Ancak burada tek kat malikine yahut birkaç kat malikine dava açılamaz. Tüm olumlu oy veren kat malikleri davalı olarak gösterilmelidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası Ne Zaman Açılabilir?

İptal davası açma süreleri kanunda farklı şekilde düzenlenmiştir. Eğer kurul kararları yok hükmündeyse yahut mutlak butlanla hükümsüz ise bu halde herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir. Her zaman bu kararların iptali için dava açılabilir.

Toplantıya katılan ancak olumsuz oy veren kat maliki, kararın alındığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde iptal davasını açmalıdır.

Toplantıya katılmayan kat maliki ise, kat maliki kurulu kararını öğrendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde ve her halükârda 6 (altı) ay içerisinde iptal davasını açmalıdır. Kanun burada 6 aylık bir uzun hak düşürücü süre öngörmüştür. 6 aylık süre sonunda kat maliki bu kararı öğrense de iptal davası açma hakkını kaybetmiş olacaktır. Her halükârda bu davanın 6 ay içerisinde açılması gerekir.

Kanunda öngörülen süreler hak düşürücü sürelerdir bu nedenle hâkim re’sen dikkate alır. Bu nedenle bu kararların iptalini isteyen kat malikleri süresi içinde dava açmalıdır aksi takdirde dava haklarını kaybetmiş olacaktır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kat malikleri kurulu kararlarının iptali istemli düzenleme KMK 33’de düzenlendiği için bu dava Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Yetkili mahkeme ise ana taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu yetki kesin yetkidir bu nedenle başka bir yer mahkemesinde dava açılamaz.

Yargılama Usulü ve Giderleri

Bu davada basit yargılama usulü uygulanır. Bu dava çekişmeli yargı işidir bu nedenle dosya üzerinden karar verilmez, yargılama duruşmalı olarak görülür.       

Dava sonucunda kurul kararlarının iptaline karar verilirse yargılama giderleri kat maliklerinin topladığı ortak giderden karşılanacaktır.

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davasının Sonuçları

KMK Md. 33 gereğince hâkim kurul kararlarının yalnızca iptaline karar verebilir. İptal edilen kurul kararının yerine bir karar ikame etmez. Bu takdirde kat malikleri kurulu tekrar toplantı yaparak aynı konuda yeni bir karar alabilir. İptal edilen karar geçmişe etkili olarak ortadan kalkmış olacaktır.

Hukuki danışmanlık için hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Diğer yazılarımızı okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir