Sanal Dolandırıcılık Cezası

Sanal dolandırıcılık cezası

Sanal dolandırıcılık cezası, İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, başka bir deyişle sanal dolandırıcılık Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olarak değerlendirilir. Sanal dolandırıcılık cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ile elde edilen maddi menfaatin 2 katı oranından az olmamak üzere adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 157.maddesi dolandırıcılık suçunu, 158.maddesi ise dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerini düzenlemektedir. TCK 158/1-f maddesinde sanal dolandırıcılık yer almaktadır. İlgili kanun maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sanal dolandırıcılık nedir?

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık sanal dolandırıcılık olarak tanımlanır. Bilgisayar, cep telefonu, internet gibi araçlar kullanılarak, internet siteleri, facebook, instagram gibi sosyal medya araçları kullanılarak, bunlar üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemleri bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık teşkil edecektir.

internet dolandırıcılığı

Dolandırıcılık kanun maddesi

“Dolandırıcılık

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.”

Nitelikli dolandırıcılık kanun maddesi

“Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

Sanal dolandırıcılık kanun maddesi

TCK 158/1-f bendine göre:

“f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,”

ibaresi yer almakta ve sanal dolandırıcılık cezası nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilerek belirlenmektedir.

TCK 158 devamında:

“İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.”

Şeklinde yer alan düzenlemeye göre sanal dolandırıcılık cezası 4 yıldan az ve elde edilen maddi menfaatin 2 katından az olamayacak şekilde belirlenmiştir.

TCK tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi almak için arayın : 0212 706 90 30

Diğer yazılarımızı okumanızı öneriririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir