Zina Yapan Eş Mal Alabilir Mi? Yargıtay Kararları

Yargıtay’a Göre Alışılmışın Dışındaki Hediyeler
Zina Yapan Eş Mal Alabilir Mi? Yargıtay Kararları

Zina Yapan Eş Mal Alabilir Mi? Yargıtay Kararları

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/1663 Karar Numarası: 2019/2187 Karar Tarihi: 26.12.2019

“….Somut uyuşmazlık incelendiğinde; dosya içerisinde bulunan Denizli 3. Aile Mahkemesinin 15.11.2016 tarih, 2015/541 esas ve 2016/846 karar sayılı boşanma dosyasına göre kadının kusurlu bulunduğu, TMK’nin 161/1 maddesi uyarınca zina nedeniyle boşanmalarına karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava, katılma alacağı isteğine ilişkin olduğuna ve tasfiyeye konu araç edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde edinildiğine göre TMK 236/2. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak davacının katılma alacağı isteği hakkında karar verilmesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Ne var ki, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kadının zinası nedeniyle (TMK md. 161) tarafların boşanmalarına karar verilmesi nedeniyle davacının katılma alacağının TMK’nin 236/2 maddesi hükümleri uyarınca hakkaniyete göre kaldırılmasına karar vermek gerekmiş…”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/11719 Karar Numarası: 2011/12472 Karar Tarihi: 18.07.2011

“…Davacı-davalı kadın, davalı-davacı kocasın­dan katılma alacağı isteminde bulunmuştur. Katılma alacağı mal rejimi sona ermeden istenemezse (TMK. md. 225) de; boşanma hükmü kesinleşmekle mal rejimi boşanma dava tarihinden geçerli olarak sona ermiş olduğundan; dava dinlenebilir hale gelmiştir. Mahkemece katılma alacağının Türk Medeni Kanununun 236/son maddesi gereğince red­dine karar verilmiştir. Eşin, artık değer üze­rinde pay oranının (katılma alacağının) tü­müyle kaldırılmasına ya da azaltılmasına karar verilebilmesi için; boşanmanın özel boşanma sebebi olarak zina (TMK. md. 161) veya hayata kast (TMK. md. 162) nedenine dayalı olarak gerçekleşmiş olması gereklidir. Mahkemece, tarafların Türk Medeni Kanu­nunun 166/1.maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel bo­şanma nedenine dayalı olarak boşanmalarına kararı verilmiş ve boşanma hükmü taraflarca temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Bu du­rumda, dinlenebilir hale gelen davacı-davalı kadının katılma alacağı istemiyle ilgili ola­rak; taraflara delillerini gösterme olanağı tanınması ve gösterdikleri takdirde toplana­rak, gerçekleşecek sonucuna göre karar ve­rilmek üzere hükmün bozulması gerektirmiş­tir…”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2012/10429 Karar Numarası: 2013/7427 Karar Tarihi: 05.03.2013

“…Davalı-karşı davacı kadın karşı dava dilekçesinde boşanma ve ferileri yanında, zina nedeniyle boşanmaya karar verildiği taktirde, davacı-karşı davalı kocanın Türk Medeni kanununun 236/2. maddesi gereğince edinilmiş mallara katılım payının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Bu istek boşanmanın fer’isi niteliğinde olmayıp, ancak mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davada taraflarca ileri sürülebilir ve mahkemece dinlenebilir…”

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/4334 Karar Numarası: 2019/1407 Karar Tarihi: 13.02.2019

“…TMK’nun 236/2. Maddesindeki düzenlenen eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına iişkin hüküm edinilmiş mallara katılma rejimine özgü artık değere katılma alacağına ilişkin olduğu gibi; bu maddenin uygulanabilmesi için evliliği sona erdiren boşanma kararının “zina (TMK m. 161)” veya “hayata kast (TMK 162)” sebebine dayalı olarak verilmiş olması gerekir. Kesinleşen taraflara ilişkin boşanma kararının ne “zina” ne de “hayata kast” sebebine dayalı olmadığı, TMK’nun 166/1-2 ve 163. maddelelerine göre karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle mahkemenin davayı ret gerekçesi yerinde değildir. Mahkemece, davanın esasına girilerek taraflarca gösterilen deliller toplanıp gerçekleşecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir…”

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/18037 Karar Numarası: 2017/11613 Karar Tarihi: 27.09.2017

“…Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince; Dosyaya getirtilen tarafların boşanmalarına ilişkin Karşıyaka 2.Aile Mahkemesi’nin 2007/476 esas-2008/149 karar sayılı boşanma dava dosyasının incelenmesinde; erkek tarafından TMK’nun 161.maddesi uyarınca zina sebebiyle boşanma davası açıldığı, kadın tarafından TMK’nun 166/1.maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşı boşanma davası açıldığı, mahkemece kadının zina yaptığının sabit olduğu gerekçesiyle davanın ve karşı davanın kabulü ile tarafların TMK’nun 161. ve 166/1.maddesi uyarınca boşanmalarına karar verildiği ve kararın bu hali ile kesinleştiği anlaşılmaktadır. TMK’nun 236/2. maddesi “Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.” hükmünü içermektedir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, TMK’nun 236/2 maddesinin uygulanması gerektiği savunmasında bulunmuştur. Mahkemece davalının bu savunması yönünden olumlu ya da olumsuz bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan katılma alacağına hükmedilmesi isabetsiz olmuş; hükmün bu sebeple bozulması gerektirmiştir…”

Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Zina Yapan Eş Mal Alabilir Mi? Yargıtay Kararları
Zina Yapan Eş Mal Alabilir Mi? Yargıtay Kararları

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda Toprak boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir