Zinanın ispatı, zina nasıl ispatlanır Yargıtay kararları

küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma

Zinanın ispatı, zina nasıl ispatlanır yargıtay kararları

Zinanın ispatında Yargıtay kararları esas alınmaktadır, zina ispatında Yargıtay kararları sayfanın aşağı kısmında sıralanmıştır. Yazımızda genel olarak zinada ispattan bahsedilmiş, sonrasında Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Zina her türlü delil ile ispat olunmaktadır. Ses kaydı, fotoğraf, mesaj içerikleri, tanık beyanları, başkasından çocuğun olması gibi birçok yolla zinanın ispatı sağlanabilir.

Zinanın ispatının oldukça zor olması nedeniyle Yargıtay bazı durumlarda zinanın varlığının kabul etmektedir. Örneğin birlikte tatile çıkmak, düğün yapılmış olması, otel odasında birlikte kalınması, cinsel yolla geçen hastalığa yakalanma gibi durumlarda zinanın varlığı mahkemece de kabul edilecektir.

Zinanın ispatının tam olarak anlaşılması için yazımızı sabırla okumanızı öneririz.

zina nasıl ispatlanır yargıtay
zina nasıl ispatlanır yargıtay

Zinada ispat yükü kimdedir?

Zinaya dayalı boşanma davası açan taraf TMK m.6 gereği diğer eşin zinasını ispat etmekle yükümlüdür.

Zina ikrarı zinayı ispatlar mı?

TMK 184/b3 ‘e bakıldığında:

“Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz”

ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla tarafların ikrarı hakimi bağlamayacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu yönde bir ikrar hakimin zinaya karşı kanaatini kuvvetlendirecektir.

Zina için yemin teklif edilebilir mi?

TMK 184/b2 ‘e bakıldığında:

“Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.”

ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla zina için yemin teklif edilemez, yemin edilmiş olması kararın bozulmasını gerektirecektir.

Sevgiliyle konuşmalar mesajlaşmalar zina delili midir?

Sevgiliyle konuşmalar, mesajlaşmalar evlilik devam ederken meydana geldiyse tek başına zinayı ispat etmeye yeterli olmayacaktır. Ancak başkasıyla gönül ilişkisinin varlığı onur kırıcı bir davranıştır. TMK 162. maddede yer alan onur kırıcı davranış boşanma sebebine dayanılması gerekir. Eşi aldatmak aynı zamanda onur kırıcı bir davranıştır. Zina nasıl ispatlanır yargıtay kararlarından bir örneğidir.

Gönül ilişkisinin varlığı zinayı ispat etmez

Bir yukarıda bahsettiğimiz üzere herhangi bir şekilde eşin başkasıyla gönül ilişkisinde olduğu tanık beyanlarıyla ya da başkaca delillerle ispat olunuyorsa zina ispat edilemese de TMK 162 kapsamında onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasının açılması daha yerinde olacaktır.

Zinanın varlığını gösteren olgular nelerdir?

Zina ispat açısından çok zor olması nedeniyle bazı durumlarda zinanın varlığı kabul edilir. Eşlerden birinin karşı cinsle cinsel ilişkide olduğunun gözlemlenmiş olması gerekmez.

Başkasıyla birlikte yaşamak zinayı ispat eder mi?

zina nasıl ispatlanır yargıtay
zina nasıl ispatlanır yargıtay

Kadın eşin bir erkekle, erkek evin bir kadınla birlikte yaşadığının tanık dahil, ispatı halinde zina ispat edilmiş olacaktır. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2015/1214 E. 2015/15229 K.

“… Bir başka erkekle birlikte yaşama olgusu zinanın varlığına muhakkak nazarıyla bakılmasını gerektiren bir durumdur. Davada zina özel sebebine de dayanıldığına göre, davanın zina sebebiyle de kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.”

Tatile gitme zinanın ispatını sağlar mı?

Başkası ile birlikte tatile gitme ve aynı odada fotoğraflarının olması zinanın kabul edilmesini gerektirecektir. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/24076 E. 2018/10959 K.

“…Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; davalı erkeğin dava açılmadan önce başka bir kadınla birlikte birden fazla kez farklı otellerde tatil yaptıkları ve o kadınla birlikte aynı odada birlikte çekilmiş müstehcen fotoğraflarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu hale göre Türk Medeni Kanunu’nun 161’nci maddesinde yer alan boşanma sebebi gerçekleşmiştir…”

Eş olarak başkasını tanıtmak zinayı ispat eder mi?

Birlikte otele gidilmesi ve sosyal ortamlarda eş olarak başkasının tanıtılması halinde zinanın varlığı mahkemece kabul edilmelidir. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/23892 E. 2018/10867 K.

“Yapılan yargılama ve toplanan deliller ile dinlenen tanık beyanlarından, davacı-karşı davalı erkek ile dava dışı S.O. isimli kadının mahkemeninde kabulünde olduğu üzere beraber tatile gittikleri, sosyal ortamlarda bu kadını eşi olarak tanıttığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı-karşı davacı kadının zinaya dayalı boşanma davasını ispatladığının kabulü gerekir. O halde davalı-karşı davacı kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

Telefon konuşmaları, duygusal içerikli yazışmalar zina sayılır mı?

Karşı cinsle çok sayıda yapılan telefon konuşmaları ve sosyal medya hesabında yapılan duygusal içerikli mesaj kayıtlarının varlığı halinde zina ispat edilmiş olacaktır. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/23757 E. 2018/10860 K.

“…davalı erkeğin evlilik devam ederken, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, ayrı ayrı zamanlarda … isimli kadınlarla otellerde kaldığı, dosya arasına alınan telefon konuşma kayıtlarında da birden fazla kadınla mutad sayıdan fazla konuşma kayıtlarının bulunduğu ayrıca sosyal medya hesabından da erkeğin başka kadınlarla duygusal içerikli yazışmalar yaptığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

Aldatma mesajları zinayı ispat eder mi?

Hemen belirtmek gerekir ki, aldatma mesajlarından kasıt cinsel birleşmenin olduğunun anlaşıldığı mesajlardır. Ancak bu mesajların dahi başka delillerle desteklenmesi yerinde olacaktır. Zinaya ilişkin olarak tek başına ispat için yeterli olmayan birden fazla emarenin birleşmesiyle zina ispatlanacaktır. İlgili Yargıtay karar:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2017/1870 E. 2018/7294 K.

“…. isimli şahısla mutad sayıdan fazla telefon görüşmeleri ile mesajlaşmalarının olduğu, tanık olarak dinlenen ortak çocuk tarafından da belirtildiği üzere, cinsel birleşmenin gerçekleştiğine delalet eden mesajlaşma içeriklerinin açığa çıktığı, kadının bazı günler eve gelmeyerek eve gelmeme nedeni, nerede kaldığı hakkında bilgi vermekten imtina ettiği gibi bu konuda yalan beyanda bulunduğu, bu durumunda tanık beyanlarınca açıkça ifade edildiği, ayrıca …. isimli şahısla alkollü mekanlarda samimi şekilde göründüğü, bu durumunda eşinden gizlenmesi için bu hadiseye şahit olan tanıklarla görüştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı-karşı davacı erkeğin zinaya dayalı boşanma davasını ispatladığının kabulü gerekir…”

Eve gelmemek zina sayılır mı?

Tek başına ispat etmese de, birden fazla olayın zinaya işaret ettiği hallerde eve gerekçesiz gelmeme de zinayı ispat etmede delil olabilmektedir. İlgili Yargıtay karar:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2017/1870 E. 2018/7294 K.

“…. isimli şahısla mutad sayıdan fazla telefon görüşmeleri ile mesajlaşmalarının olduğu, tanık olarak dinlenen ortak çocuk tarafından da belirtildiği üzere, cinsel birleşmenin gerçekleştiğine delalet eden mesajlaşma içeriklerinin açığa çıktığı, kadının bazı günler eve gelmeyerek eve gelmeme nedeni, nerede kaldığı hakkında bilgi vermekten imtina ettiği gibi bu konuda yalan beyanda bulunduğu, bu durumunda tanık beyanlarınca açıkça ifade edildiği, ayrıca …. isimli şahısla alkollü mekanlarda samimi şekilde göründüğü, bu durumunda eşinden gizlenmesi için bu hadiseye şahit olan tanıklarla görüştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı-karşı davacı erkeğin zinaya dayalı boşanma davasını ispatladığının kabulü gerekir…”

Otel kayıtları ve uçak biletleri zinayı kanıtlar mı?

Yukarıda belirtildiği üzere birlikte tatile gidilmesi zinayı ispat için yeterli görülmekte, uçak biletleri ve otel kayıtlarının olması da zinayı ispat etmekte yeterli olmaktadır. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/19596 E. 2018/7191 K.

“dosya arasında bulunan, erkeğin … isimli bir kadınla …, … ve …’a gidiş geliş uçak biletleri ve bu yerlerdeki otel kayıtları itibari ile zina eyleminin ispatlandığı gözetilerek, davalı-davacı kadının da boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

Başkasıyla fotoğraflar zinayı ispat eder mi?

Başka kadınla ya da başka erkekle çekilmiş fotoğraflar tek başlarına zinanın ispatında yeterli olmasa da, tanık beyanlarıyla da eşin başkasıyla yaşadığı destekleniyorsa zinanın ispatı gerçekleşmiş olacaktır. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/14658 E. 2018/1859 K.

“…gerek tanık olarak dinlenen ortak çocuk …, gerek ise diğer tanık …’ın beyanları dikkate alındığında davalı erkeğin dava açıldığı tarihe kadar başka bir kadınla yaşamaya devam ettiği davacı tarafından dosyaya sunulan fotoğraflardan ve tanık anlatımlarıyla anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı kadının zinaya dayalı boşanma davasını ispatladığının kabulü gerekir.”

Telefonla konuşmak zina sayılır mı?

zina nasıl ispatlanır yargıtay
zina nasıl ispatlanır yargıtay

Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle sadece telefonla konuşmuş olması zina sayılmayacaktır. Yukarılarda da belirtildiği üzere başkaca emarelerin de zinaya ilişkin olarak mahkemeye sunulması gerekecektir. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/1282 E. 2017/7819 K.

“Davalı kadının bir başka erkekle cinsel ilişkiye girdiği kesin veya güçlü karineyle kanıtlanmış değildir. Davalı kadının bir başka erkekle telefonda konuştuğu anlaşılmakla beraber, evlilik sırasında, bir başka erkekle cinsel birleşmenin gerçekleştiği dosya kapsamı ve tanık beyanlarından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle davalı kadının bu davranışları zina değil, “güven sarsıcı davranış” niteliğinde olup; Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi gereğince boşanmayı gerektiren kusurlu davranıştır. Bu durumda, zina hukuki sebebine dayanılarak açılmış boşanma davasının reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru bulunmamıştır.”

Başkasıyla evden çıkarken ve sokakta yürürken görünmek zina sayılır mı?

Karşı cinsten başka biriyle aynı evden çıkarken görülmek tek başına zinanın varlığı için yeterli değildir. Burada da cinsel birleşmenin olduğuna dair başka unsurların da delil olarak eklenmesi gerekecektir. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/15989 E. 2018/4730 K.

“…davalı erkeğin başka bir kadınla evden çıkarken ve sokakta yürürken görüldüğü anlaşılmakla beraber, evlilik sırasında, bir başka kadınla cinsel birleşmenin gerçekleştiği dosya kapsamı ve tanık beyanlarından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle davalı erkeğin bu davranışları zina değil, “güven sarsıcı davranış” niteliğinde olup; Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi gereğince boşanmayı gerektiren kusurlu davranıştır. Bu durumda, zina hukuki sebebine dayanılarak açılmış boşanma davasının reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.”

Eve başkasını almak zinayı kanıtlar mı?

Özellikle gece saatlerinde eve karşı cinsten birinin alınması zinaya delalet ettiği kabul edilmektedir. Ancak durum meşru bir nedene dayandırılıyorsa zina ispat edilemez. İlgili Yargıtay kararı:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2015/21517 E. 2015/20095 K.

“… Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder. Bu bakımdan zina kanıtlanmıştır. Tarafların zina (TMK m. 161) sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davacı-davalı erkeğin zina (TMK. md. 161) hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”

Zina nasıl ispatlanır yargıtay kararlarıyla açıkladık detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir